• Katrine Moisen Weinreich
  • Camilla Bille Larsen
  • Lise Lind Kristensen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: I Danmark foregår en demografisk udvikling, som udfordrer sundhedsvæsenet økonomisk. For at imødekomme dette er en digitalisering af det danske sundhedsvæsen påbegyndt, hvor kontakten til almen praktiserende læge er digitaliseret ved den digitale patientportal ‘Min Læge’-applikationen. Digitale sundhedskompetencer ses som en væsentlig forudsætning for at anvende digitale patientportaler. Der er dog risiko for at øge den sociale ulighed i sundhed, da der ses flere sociale determinanter for lave digitale sundhedskompetencer. Litteraturen viser imidlertid, at introduktion og støtte fra de sundhedsprofessionelle i almen praksis kan overkomme flere barrierer for anvendelsen af digitale patientportaler.
Formål: Formålet er at undersøge forandringspotentialet for, hvordan introduktion og støtte til borgeres anvendelse af ‘Min Læge’ kan implementeres i almen praksis, med henblik på at øge anvendelsen af ‘Min Læge’ for borgere med lave digitale sundhedskompetencer.
Metode: I et tværsnitsstudie på baggrund af data fra HLS19 identificeres sammenhængen mellem social støtte og anvendelsen af digitale patientportaler blandt personer med høje og lave digitale sundhedskompetencer. Et systematisk litteraturstudie udarbejdes for at identificere fremmende og hæmmende faktorer for implementeringen af en forandring i almen praksis. Mekanismer og kontekstuelle betingelser for, at de sundhedsprofessionelle kan implementere introduktion og støtte i ‘Min Læge’, identificeres gennem kvalitative individuelle interviews.
Resultater: Tværsnitsstudiet viser, at der ikke er sammenhæng mellem social støtte og anvendelsen af digitale patientportaler blandt personer med høje og lave digitale sundhedskompetencer.
Gennem det systematisk litteraturstudie identificeres tidligere implementering af forandringer; modstand på forandring; udbrændthed og engagement; kommunikation og information; involvering af de sundhedsprofessionelle i beslutninger; og praktiske forhold, som faktorer, der påvirker implementeringen. Af interviewundersøgelsen med de sundhedsprofessionelle i almen praksis er der identificeret fem hovedtemaer, herunder meningsfuld forandring; organisatoriske ressourcer for forandring; tidligere erfaringer med forandringer i almen praksis; organisationskultur og strategiske overvejelser for succesfuld implementering.
Konklusion: Det konkluderes, at der er flere elementer herunder individuelle forhold, organisatoriske relationer og organisatoriske ressourcer, som skal være til stede for, at introduktion og støtte
kan implementeres succesfuldt i almen praksis. Der er dog behov for mere forskning til udvikling og implementering af tiltaget samt dets effekt på anvendelsen af ‘Min Læge’ for personer med
lave digitale sundhedskompetencer.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2001
ID: 413115460