• Birgit Søndergaard Riisberg
  • Karen Plesner Christensen
  • Karen Marie Odgaard Lund
Resume Andelen af borgere med anden etnisk baggrund udgør en stigende del af den ældre befolkning i Danmark. Indenfor de seneste år er gruppen steget væsentligt, og prognoserne forudsiger, at der vil ske en endnu kraftigere stigning de kommende år. Dette projekt sætter fokus på denne borgergruppes særlige vilkår i håb om at udvikle redska-ber, som kan give de ældre af anden etnisk baggrund mulighed for at skabe bedre vilkår for at træffe kvalificerede valg i forhold til det liv, de ønsker at leve som ældre i Danmark. Mange af de ældre med anden etnisk baggrund forstår ikke de danske samfundssystemer og de har kun ringe kendskab til de uskrevne normer, regler og rutiner, som er gældende i det danske samfund, hvorfor de føler sig magtesløse og ikke synes at have tilstrækkelig mulighed for have magt og kontrol i eget liv. Projektet er udarbejdet som et aktionsforskningsforløb, hvor de ældre af anden etnisk bag-grund er inddraget og har skullet fortælle om, hvad der har betydning for dem i livet som æl-dre. Via udveksling af fortællinger på tværs af tre nationalgrupper suppleret med en gruppe ældre danskere, har de ældre fået belyst forskellige perspektiver af det at være ældre i forskel-lige samfund. Deres nye viden er sat i relation til deres egne tanker og holdninger, så mulig-heder i forhold til det fremtidige liv som ældre har kunnet eksemplificeres. De ældre har såle-des fået mulighed for at oparbejde interkulturel forståelse, som kendetegnes ved evnen til at orientere sig og handle i den multikulturelle kompleksitet og have øje både for sig selv, det lokale og det globale. Gennem aktionsforskningen, er der skabt rammer, der giver mulighed for via øget interkultu-rel forståelse at udvikle øget magt i eget liv, for øget empowerment. Projektet etablerer såle-des mulighed for at skabe forandring i praksis samtidig med, at der indfris et ønske om at kunne oparbejde en viden og udvikle nogle redskaber, som kan være en hjælp i forhold til at få den enkelte af anden etnisk baggrund til at agere med øget empowerment. For at forstå den læring, der sker, når ældre med anden etnisk baggrund udvikler empower-ment, analyseres forløbet ud fra en læringsforståelse, der baseres på Paulo Freire’s beskrivelse af den frigørende pædagogik. Det belyses, hvordan der er sket læring, når vi taler om empo-werment hos de ældre med anden etnisk baggrund, og hvordan aktionsforskning som metode har bidraget til læring. Projektet sandsynliggør, at der på flere områder er udviklet interkulturel forståelse, ligesom der på flere områder er opnået øget empowerment. Projektet har bekræftet, hvor vigtigt det er at møde den lærende på dennes præmisser, for først ved at blive mødt hvor man selv er med dialogen som redskab, er der skabt grundlag for læ-ring,. Processen, hvor de ældre med anden etnisk baggrund selv har udvalgt generative tema-er, har været en forudsætning for, at de har opnået øget empowerment på nogle områder af deres liv. I lyset af Paulo Freires frigørende pædagogik er det blevet tydeligt, hvor meget det betyder at vi ikke taler og agerer for disse ældre, men taler og agerer sammen med dem. Dette er helt i tråd med empowerment tanken. Det er samtidig blevet tydeligt gennem forløbet, at det, at opnå empowerment, ikke er noget statisk, men bekræfter at opnået empowerment blot medfører en ny proces, der stiler mod øget empowerment på et nyt niveau.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider122
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 13154718