• Rikke Beckermann
  • Svend Lyhne
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Omkring 12.000 personer får hvert år en apopleksi i Danmark. Ganggenoptræningen er en vigtig del af deres rehabilitering. Refleksstimulering under fodsålen er tidligere blevet anvendt til undersøttelse af ganggenoptræningen og en ny teknologi er udviklet til formålet. Effekten af denne teknologi er endnu ikke påvist. Følgende studie er et pilotstudie, som har til formål at sammensætte et testbatteri samt en protokol, der kan anvendes i et større studie til effektvurdering af teknologien. Derudover ønskes teknologien vurderet med inspiration fra MTV-tankegangen.
Metode: Studiet er tredelt. Sammensætningen af testbatteriet forgår på baggrund af en litteraturgennemgang og senere efterprøvning. Protokollen sammensættes ud fra tidligere erfaringer og justeres efter afprøvning. I alt 5 patienter opdeles i 2 grupper – en interventionsgruppe og en kontrolgruppe – og modtager 5 behandlinger over maksimalt 14 dage. Behandlingsgruppen modtager gangtræning understøttet af intelligente elektriske stimulationer og konventionel fysioterapi og kontrolgruppen modtager udelukkende konventionel fysioterapi. Teknologivurderingen udføres på baggrund af observationer og interviews med patienter og personalet samt en tidligere analyse af brugeroplevelsen.
Resultater: Et testbatteri er sammensat på baggrund af en analyse af såvel teknologiske som kliniske test. Dette batteri afprøves i forbindelse med den kliniske afprøvning. Den udviklede protokol blev afprøvet og resultater herfra viste generelt forbedringer hos såvel case- som kontrolgruppen. På baggrund af den lille gruppe patienter kan der ikke generaliseres ud fra resultaterne.
Diskussion og konklusion: Efter klinisk afprøvning er det fundet relevant at teste funktionel gang med Functional Ambulation Category (FAC) og 10m gangtest, balance med Bergs Balance Test eller Postural assessment scale for stroke patients, muskelfunktion med Manuel Muskel Test (MMT) og energiforbrug med Physiological Cost Index. Der er desuden foreslået en ny test, da der viste sig et behov for at kunne graduere patienternes behov for støtte under gang. Derudover er der kommet forslag til præcisering af inklusionskriterierne gennem anvendelse af en MMT score < 2 over hoften og FAC score < 2. I forhold til potentiel implementering af teknologien vurderes den tidlige fase, som teknologien er i, at være den største begrænsning.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2011
Antal sider120
ID: 52712961