Integrering af klimatilpasning i VVM: Hvordan behandles usikkerhed?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Ditte Schrøder Haagensen
  • Sanne Jespersen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Klimaforandringer er en realitet og det er derfor nødvendigt, at projekter udført i dag bliver tilpasset fremtidens klima. På trods heraf er klimatilpasning sjældent integreret i VVM. Der kan være flere årsager hertil, men én af grundene vurderes at være de signifikante usikkerheder, der er forbundet med, hvordan klimaet vil udvikle sig og hvordan det vil påvirke både økosystemer og vores fremti-dige mulighed for udvikling. Derfor tager dette speciale afsæt i udviklingen af et framework, som VVM-praktikere kan anvende til at integrere klimatilpasning i VVM og herunder behandle klima-relaterede usikkerheder. Udviklingen af frameworket er bygget op omkring anvendelse af scenarier som metodisk tilgang. Som en del af denne tilgang er det endvidere klarlagt, at der bør anvendes fleksible afværgeforanstaltninger og monitorering. Scenarierne kan i den sammenhæng anvendes til at klarlægge et spektrum af mulige påvirkninger som følge af klimaforandringer. Dette fordrer, at der tænkes i fleksible afværgeforanstaltninger, som kan justeres løbende efterhånden som monitore-ringen viser den reelle konsekvens af klimaforandringer.

For at kvalitetssikre det udviklede framework, er det blevet evalueret gennem et casestudie og gen-nem interviews med VVM-praktikere. På baggrund af evalueringen kan det konstateres, at frame-worket virker i praksis, og at det bidrager med vigtig additionel viden omkring klimaforandringers betydning for det vurderede projekt. Det kunne dog endvidere konkluderes, at der kan være udfor-dringer forbundet med de institutionelle rammer, inden for hvilke frameworket skal implementeres. Derfor opstilles der afslutningsvis anbefalinger til, hvordan disse rammer kan tilpasses, således at frameworket kan anvendes og dermed sikre, at klimatilpasning inddrages i VVM på trods af de usikkerheder, der er forbundet med fremtidens klimaforandringer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider82
ID: 63595381