INNOVATOR – En konceptuel model til innovation

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Jeppe Michael Egendal
  • Heidi Kølle Andersen
  • Carsten Jørgensen
Dette masterprojekt designer og udvikler en didaktisk model, INNO-
VATOR, der har til formål at facilitere udviklingen af innovative kom-
petencer hos htx-elever i Danmark. Projektet søger at afklare forbin-
delserne mellem læring, innovation og IKT og udforske, hvordan disse
områder meningsfuldt kan integreres i designet.

Projektet er metodisk tilrettelagt inden for rammerne af Design Based
Research og udforskningen foregår således i tæt samspil med bruger-
ne og i flere iterationer. Med afsæt i teorier om læring, innovation og
IKT og på baggrund empiriske data indhentet via forskellige kvalitati-
ve dataindsamlingsmetoder analyseres i projektet, hvordan elever og
underviser handler, samarbejder og kommunikerer i innovationspro-
cesser.

Projektet peger på innovation som et komplekst begreb med proces-
ser, der indbefatter det sanselige, det kaotiske og det iterative. Projek-
tets resultater peger på betydningen af kropslighed (embodiment) og
refleksion i innovationsprocessen. Endelig viser projektet, at anven-
delsen af IKT til konceptualisering, kollaboration, refleksion og fælles
videnskabelse kan understøtte den innovative proces og udviklingen
af innovative kompetencer hos eleverne. Projektets udmønter sig der-
for i en foreløbig didaktisk model, der søger at indtænke refleksion og
kropslighed i innovationsprocessen sammen med en række digitale og
analoge teknologier.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2014
Antal sider138
ID: 198248539