• Henrik Møller Mogensen
Projektets formål er, at undersøge sammenhængen mellem elevers arbejde med digital multimodal produktion og udviklingen af kreative- og innovative kompetencer. Gennem en interaktionsanalyse af en klasses multimodale projektarbejde undersøges, hvilke kompetencer der sættes i spil i processen. Undersøgelsen forsøger at belyse og fortolke essensen af den sociale interaktions kvalitet ud fra et socialkonstruktivistisk læringsteoretisk ståsted.
Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan kvaliteten af elevernes kommunikative kompetencer er i samarbejdet, og hvorledes de anvendes i arbejdet med multimodale produktioner.
Derudover søger projektet svar på, hvordan elevernes foretagsomhed og self-efficacy kommer til udtryk gennem arbejdet med multimodale produktioner.
Metodemæssigt er undersøgelsesdesignet et kvalitativt semi-etnografisk forskningsdesign med en eksplorativ tilgang, hvor anvendelsen af videoobservation og semistrukturerede interviews har genereret empirien.
Projektet konkluderer, at arbejdet med multimodale produktioner faciliterer en øget dialog og dermed et øget elevsamarbejde. En konklusion er, at netop arbejdet med digitale produktioner motiverer og engagerer eleverne, således at de går mere i dialog og samarbejder mere. Det tyder på, at arbejdet med multimodale produktioner kan stimulere playful-talk og derigennem udvikle kreativiteten og divergent tænkning.
Undersøgelsens andet analysetema har fokus på de individuelle kompetencer, og opgaven var at analysere på kvaliteten af dialogen og argumentationsevnen. Det tyder på, at anvendelsen af den eksplorative samtaleform og brugen af de divergente spørgsmål, ikke automatisk fremmes ved denne arbejdsform.
Analysen viser, at arbejdsformen tilbyder muligheden for, at eleverne kan indtage nye positioner og på den måde innovere selvet. En vigtig konklusion er, at arbejdet med digitale multimodale produktioner ikke i sig selv betyder, at eleverne skifter attitude og position og dermed udvikler innovative og kreative kompetencer.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2016
Antal sider60
ID: 234428499