• Gunnvá Guttesen
  • Hervør Eyðinsdóttir
Internationalt ses der mange problemstillinger vedrørende tværsektoriel formidling i sundhedssektoren.
Udgangspunktet for projektet er en undren over, hvordan informationsflowet mellem to forskellige sektorer er i dag, og hvordan et e-sundhedssystem kan støtte omkring denne proces.
I projektet undersøges hvordan informationen mellem sektorer foregår og hvilke faktorer kan have indflydelse på informationsflowet. Undersøgelsesfeltet er ”Nærverkið”, - hjemmeplejen - i primær sektor og Landssygehuset på Færøerne.
Projektets design er casestudie, hvor der er anvendt både kvalitative og kvantitative metoder for at opnå viden om undersøgelsesfeltet. Der er udført interviews af personer fra ledelsen i begge sektorer og af sygeplejersker, som arbejder med udskrivelse/modtagelse til dagligt. Journal-audit som betegner en kvantitativ metode, er anvendt på basis af interviewene på sygehuset, i forhold til dokumentation i udvalgte notatskabeloner og blanketter. Som teoretisk referenceramme er Teknologibegrebet af Jens Müller blevet brugt.
Analyse af interview og resultat af journalaudit viser, at der i processen omkring formidling af information er uklarheder. Dette gælder både med hensyn til den dokumentation, der bliver formidlet og selve udskrivelsesprocessen. Der er vedrørende samme emne ikke konsistens mellem udtalelser i begge sektorer. Desuden ses et ønske i begge sektorer om større fokus på formidlingen for at få et bedre sammenhængende patientforløb. I forhold til udskrivelse af patienter er arbejdsgangen den samme som før indførelsen af e-sundhedssystemet på sygehuset og den dokumentation som formidles imellem sektorerne har ikke ændret karakter. Der ses en “gråzone” hvilket betegner overgangen mellem sektorerne, hvor ansvarsfordelingen ikke er identificeret.
Ifølge digitaliseringsstrategien på Færøerne skal sundhedsvæsenet være samarbejdende, med én hukommelse – et e-sundhedssystem.
Anbefalingerne til hvordan informationsflowet kan optimeres, er en implementering af e-sundhedssystemet i primær sektor hvor der sættes særligt fokus på “gråzonen” Dette gøres ved at inddrage fagpersoner fra begge sektorer i implementeringsprocessen.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 maj 2012
Antal sider105
ID: 62909976