• Andreas Bruun Olesen
  • Heidi Kleis Gautesen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I den indledende analyse er forskellige vandløb inden for Aalborg Kommune karakteriseret. Samtidig er pejleserier fra Aalborg- og Rebild Kommune indhentet.
En korrelationsanalyse er udført for, at belyse sammenhængen mellem pejledata fra enkelte måneder og årsminimumsvandføringer. Korrelationsanalysen viser nogle uventede tendenser. Det konkluderes at den årlige variation i grundvandsstanden har ligeså stor betydning for årsminimumsvandføringen som grundvandsdannelsen i foråret. En prædiktionsmodel til prædiktion af årlige minimumsvandføringer er udfærdiget, med tilfredsstillende resultater. For at belyse om en ny metode til bestemmelse af vandløbs økologiske indeks kan indgå i en prædiktionsmodel, belyses denne metode ligeledes, det konkluderes at usikkerhederne forbundet med denne metode er for store. En Mike SHE model benyttes til, at bestemme hvor lang tid der går fra en indvinding ændres, og til denne ændring kan observeres i vandløbets vandføring. Denne analyse ligger til grund for udførelsen af simple modeller, der kan beskrive påvirkningen på Romdrup Å fra hver enkelt kildeplads i oplandet. Slutteligt gennemregnes en række eksempler med formålet at belyse potentialet for denne metode. Det bevises at der kan indvindes mere vand i nogle år, og mindre i andre. Samlet giver dette koncept mulighed for at indvinde en hel del mere vand, uden at påvirke den økologiske tilstand i vandløb, estimeret vha. medianminimumsvandføringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider135
ID: 234492592