• Aleksandar Knezevic
  • Malene Søttrup Westergaard
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den 16 april 2014 blev det nye VVM-direktiv vedtaget. Direktivet stiller krav til kvalitetssik-ring af VVM-redegørelsen gennem krav til de personer, der udarbejder og vurderer redegørel-serne. Bygherren skal sikre, at redegørelserne udarbejdes af kompetente eksperter, og den kompetente myndighed skal have adgang til tilstrækkelig ekspertise for at vurdere dem. Di-rektivet udspecificerer dog ikke kravene yderli-gere, hvilket betyder, at de enkelte medlems-lande selv skal igennem en politikformulerings-proces for at finde frem til, hvordan kravene kan implementeres i hver deres lovgivning og praksis.
I dette speciale undersøges forskellige mulighe-der for kvalitetssikringsordninger, der kan ind-føres i Danmark. Dette gøres igennem studier af kvalitetssikringsordninger fra andre lande samt empiriske studier af danske VVM-praktikere.
Det konkluderes, at kravet om kvalitetssikring af VVM-redegørelsen kan indføres ved at sætte krav til eksperternes kvalifikationer igennem VVM-bekendtgørelsen samt gennem oprettelse af en national kommission af eksperter til at rådgive den kompetente myndighed. Denne løsning er dog ikke tilstrækkelig til i sig selv at sikre kvaliteten af VVM-redegørelsen, da der er andre dele af VVM-processen, som har indfly-delse på redegørelsen.
SpecialiseringsretningMiljøledelse og bæredygtighed
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2014
Antal sider122
ID: 198521401