• Stina Bak Julsgaard
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Test of Variables of Attention (TOVA) er en neuropsykologisk test, der anvendes som et led i diagnostikken af Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) og Attention Deficit Disorder (ADD). Eksisterende litteratur peger på, at intelligens muligvis påvirker udfaldet af testen, men viden på området er til stadighed begrænset, hvorfor yderligere forskning er nødvendig for at klarlægge sammenhængen. Formålet med studiet var, at undersøge om Total IQ på Wechslers Intelligence Scale korrelerede med TOVA variable hos børn med ADHD eller ADD. Sekundært ønskede vi, at undersøge om IQ indeks scorerne korrelerede med TOVA variablene. Metode: Vi indhentede journaloplysninger på børn i alderen seks til 17 år med ADHD og ADD, som var set i Børne Ungdomspsykiatrisk regi Aalborg Universitetshospital i perioden 01.06.2014 til 31.05.2015. Barnet skulle have gennemført en intelligenstest og en TOVA test for at blive inkluderet. Data blev analyseret ved brug af deskriptiv statistik. Pearson’s korrelations analyse beskrev sammenhængen mellem IQ og TOVA præstation. Tilmed udførtes Kruskal Wallis test for, at undersøge om der var signifikante forskelle på TOVA præstationen, når børnene blev grupperet efter IQ. Signifikansniveauet var accepteret ved en p-værdi <0.05. Resultater: 509 børn var set I Børne- og Ungdomspsykiatrisk regi i inklusionsperioden, hvoraf 75 børn opfyldte inklusionskriterierne. Pearsons korrelations analyse viste, at Total IQ korrelerede signifikant med alle TOVA variable fraset reaktionstid parameteren (RT). Korrelationsstyrken var svag til moderat og varierede fra 0.279 til 0.473. Ligeledes blev analysen udført for IQ-indeksene, hvor arbejdshukkommelses-, forarbejdsningshastigheds- og verbalforståelses indeks korrelerede signifikant med flere af TOVA variablene. Korrelationerne var signifikante, men svage til moderate i styrke, idet de rangerede fra 0.248 til 0.417. Kruskal Wallis test påviste signifikante forskelle i TOVA variablene commission errors (impulsivitetsfejl), omission errors (uopmærksomhedsfejl) og attention performance index (ADHD score), når børnene blev grupperet efter IQ. Diskussion og konklusion: Total IQ korrelerede signifikant med alle TOVA parametre med undtagelse af RT. Korrelationen viste en positiv kurve af svag til moderat styrke, hvilket indikerer, at præstationen på TOVA forbedres i takt med intellekt, hvorfor vi med rette kan konkludere, at intelligens påvirker TOVA performance. Yderligere påviste vi, at flere af TOVA variablene korrelerer signifikant med IQ indeksene verbalforståelse, arbejdshukkommelse og forarbejdsningshastighed. På baggrund af resultaterne bør det fremtidigt overvejes, om TOVA skal revideres, så testen foruden alder og køn også standardiseres med IQ. TOVA vil da formidle et mere korrekt billede af barnets eventuelle opmærksomhedsproblemer, hvorved forekomsten af fejldiagnosticering af ADHD eller ADD vil mindskes. Yderligere forskning kræves på området pga. tvivlsom repræsentativitet i dette studie samt en række andre fejlkilder, hvor blandt andet mangel på en kontrolgruppe er en væsentlig. Fejlkilderne reducerer resultaternes validitet, hvorfor konklusioner fra dette studie må fortolkes med forsigtighed.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato18 dec. 2015
Antal sider20
ID: 224219477