• Claus Liltorp
  • Victor Gustenhoff Ludvigsen
  • Niels Fræhr
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale omhandler metoder til bibeholdelse af volumenet i regnvandsbassiner,
så driften af bassinerne lettes. Projektet tager udgangspunkt i et mindre separatkloakeret
boligområde i Aalborg med et tilknyttet regnvandsbassin. Der er taget sedimentprøver
fra sandfang i vejbrønde og regnvandsbassinet i området, som indeholder lignende
partikelstørrelser. Endvidere er der foretaget feltmålinger af sedimentopbygningen i vejbrøndene
efter en oprensing, hvorved det konkluderes, at oprensning af sandfang ikke er
tilstrækkeligt til at undgå reduktion af volumenet i regnvandsbassiner over tid, men at
levetiden af et regnvandsbassin kan forlænges.
Dernæst er et forbassin specialiseret til tilbageholdelse af partikler gennem sedimentation
undersøgt. Formålet med forbassinet er at separere den stofmæssige og hydrauliske
beskyttelse af recipienten i hhv. forbassinet og det efterfølgende regnvandsbassin. Der er
opbygget numeriske hydrodynamiske modeller og udført forsøg til undersøgelse af forbassinet.
På baggrund heraf er en opbygning, der fremmer sedimentation, fundet. For at gøre
forbassinet vedligeholdelsesvenligt tørlægges det mellem regnhændelser, hvorved tilledningen
af ilt potentielt kan fjerne organisk stof og olieprodukter ved biologisk nedbrydning.
Der er således bestemt en strategi for funktionen af bassinet under regnhændelser, der
sikrer god renseeffektivitet ved variende vandstande i bassinet.
Afslutningsvis er omkostninger for oprensning af et regnvandsbassin kontra oprensing af
sandfang og driften af forbassinet estimeret. Her er det påvist, at det er muligt at forlænge
levetiden og dermed reducere udgifter til driften af regnvandsbassiner ved implementering
af løsningerne fundet i dette projekt.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2017
Antal sider227
ID: 259316014