• Steffen Møller
  • Lars Sander Kristiansen
  • Geir Isaksen
Det danske og det norske forsvar bruger begge erfaringshåndteringssystemer, for at kunne fastholde erfaringer fra bl.a. internationale missioner. I Norge hedder systemet FERDABALL, i Danmark er navnet DLIMS.

Formålet er, at kunne anvende den fastholdte viden til at forbedre kapaciteten i fremtidige missioner, og undgå at de samme fejl bliver gentaget. Indholdet af databaserne er data og informationer, som er baseret på den viden, der bliver oparbejdet gennem de erfaringer missi-onens deltager gør sig. Analysen af begge erfaringshåndteringssystemer har vist, at begge indeholder mangelfulde data, at personellet er dårligt uddannet i brug af systemerne og at de har ringe kendskab til formålet. Det betyder, at der er viden og erfaringer, som forbliver usynli-ge for organisationen.

I denne opgave ser vi på, hvordan vi kan øge den organisatoriske værdi af de erfaringer den enkelte soldat har gjort under sin deltagelse i missioner. Gennem interview i Danmark og fo-kusgruppeinterview i Norge har vi kvalificeret analysen. Resultaterne antyder, at forslag der skal øge den organisatoriske værdi af erfaringerne skal følge tre retninger.

Til at indsamle data og informationer vil vi præsentere en APP, som er designet til af forbedre den enkelte soldats muligheder for at bidrage med tekst, billeder, video og audio.

For selve vidensdelingssystemet med den tilhørende database forelsår vi en mere wiki orien-teret tilgang til analyse og opbevaring af data, informationer og viden.

Og endelig for distributionen af vidensdatabasens indhold ser vi på en mere Google inspireret søgemotor, som tillader den enkelte en langt lettere tilgang til den eksplicitte viden der er lag-tet i FERDABALL og i DLIMS.
SprogFlere sprog
Udgivelsesdato28 maj 2014
Antal sider105
ID: 197973258