• Gry Hanne Knudsen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Denne masterafhandling er den afsluttende del af en masteruddannelse ved Aalborg Universitet. Problemstillingen er valgt i samråd med min ansættelseskommune med et ønske om at sætte fokus på seksualitet hos børn og unge i specialregi med det formål at understøtte den seksuelle sundhed og trivsel bedst muligt.
Målet med masterafhandlingen er at undersøge, hvilke erfaringer og hvilken faglig viden lærerne i specialskolerne har ift. at identificere tegn på seksuelt bekymrende adfærd blandt eleverne. Målet har betydning på flere plan. Det handler om både at beskytte og hjælpe barnet - som potentielt kan udvikle en overgrebsadfærd - til at få et godt liv med en sund seksualitet og samtidig forhindre, at andre børn måtte blive udsat for seksuelle overgreb. Børnene er midt i deres identitetsudvikling, hvilket der med fordel kan arbejdes med i et sundhedsfremmende udviklingsperspektiv, da forskningen viser, at det er forholdsvis få, der bliver krænkere i voksenlivet. Lærerne i specialskolerne har derfor et særligt ansvar, når det handler om at styrke den enkeltes livskvalitet - herunder den seksuelle sundhed og trivsel.
Der blev valgt en kvalitativ tilgang med det semistrukturerede interview som afhandlingens dataindsamlingsmetode, idet problemformuleringen lægger op til en dybere forståelse af oplevelsen og betydningen af, hvilke erfaringer og faglig viden lærerne er i besiddelse af i specialskolerne ift. at identificere tegn på seksuelt bekymrende adfærd hos eleverne. På denne baggrund blev der gennemført tre kvalitative forskningsinterview med tre erfarne lærere fra specialundervisningssektoren fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinet og udskolingen for at få indsigt i deres: erfaringer med børn med seksuelt bekymrende adfærd i skoleregi - vurdering af egne kompetencer ift. at opspore seksuelt bekymrende adfærd - samt vurdering af kvaliteten af den viden og undervisning om børns seksuelle udvikling henholdsvis fejludvikling, de selv har modtaget i løbet af deres uddannelse. Undersøgelsens fund blev analyseret og diskuteret med udblik til relevant forskningsbaseret litteratur og teori.
Overordnet set viste konklusionen, at lærerne i specialregi har brug for indsigt og viden omhandlende, hvor grænsen går mellem seksuelt bekymrende adfærd og normal seksuel udvikling. Desuden viste undersøgelsen, at manglende uddannelse og manglende seksualpolitik på området giver svære kår for personalet, når det handler om at håndtere normal- såvel som seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge i specialregi på trods af den gode vilje.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 maj 2017
Antal sider83
ID: 257017642