Hvad kan bygge- og anlægsbranchen lære af fremstillingsindustrien?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Møller Madsen
  • Damir Kandic
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne kandidatafhandling med titlen ”Hvad kan bygge- og anlægsbranchen lære af fremstillingsindustrien?” er afslutningen på kandidatuddannelsen Cand. Scient. Techn. med specialisering i byggeledelse (CST-BL) udført ved Institut for Mekanik og Produktion ved Aalborg Universitet.

Afhandlingen tager afsæt i, at bygge- og anlægsbranchen gennem tiden ofte er blevet kritiseret for lav arbejdskraftproduktivitet i forhold til andre brancher og lande samt for lav standard og dårlig kvalitet. I den forbindelse beskyldes branchen for at være traditionsbunden, konservativ, og at den ikke følger med den teknologiske, organisatoriske samt ledelsesmæssige udvikling. Samlet set gav det anledning til en nærmere analyse af baggrunden for bygge- og anlægsbranchens udviklingssituation, hvor fokus var på identifikation og diagnosticering af problemstillinger, herunder barrierer, årsager og virkninger i hele byggeprocessen.
Grundtanken i gruppens arbejdsproces er en teknisk samfundsvidenskabelig tilgang baseret på den hermeneutiske metode. Det har været nødvendigt at foretage analyser på mikro-, makro- og mesoniveau for derigennem at skabe et holistisk overblik over branchens problemstillinger og eventuelle løsningsforslag. Denne tilgang resulterer i en teoretisk rapport, hvor fokus er på analyserne.

Gennem problemanalysen blev det synliggjort, at bygge- og anlægsbranchen er konjunkturfølsom, politiskstyret, og at den økonomiske krise har påvirket branchen mærkbart. Endvidere fremkom det, at tildelingskriteriets laveste pris, kundernes og leverandørernes høje forhandlingsstyrke samt de lave indgangs- og udgangsbarrierer medvirker til at intensivere konkurrencen i branchen. Det videre analysearbejde viste, at der i branchen eksisterer mangfoldige problemstillinger, hvor en del kan anskues som barrierer, mens andre som årsager og virkninger. Samarbejds- samt ledelsesproblematikken fremstod som et gennemgående problem i faserne bl.a. grundet ringe ledelseskompetence, forskellige værdier, manglende styringsværktøjer, nye samarbejdspartnere fra projekt til projekt samt byggeprocessens faseskift. Dette kom bl.a. til udtryk gennem udbredt mistillid, suboptimering, dyrt byggeri, lav produktivitets- og effektivitetsudvikling.
På baggrund af problemformuleringen blev tendenserne indenfor organisations- og ledelsesteori samt udvalgte produktionsfilosofier undersøgt. Gennem detailanalysen blev det påvist, at udviklingen inden for organisations- og ledelsesteori har været præget af to dominerende menneskesyn hhv. den mekanistiske og organiske. Endvidere fremkom det, at bygge- og anlægsbranchen kan inspireres og drage fordel af følgende teorier: Lean produktion, Concurrent Engineering, Agile Manufacturing, Supply Chain Management og Extended Enterprise & Virtual Enterprise (EE/VE)
Med inspiration fra organisations- og ledelsesteori samt udvalgte produktionsfilosofier blev forbedringstiltag fremsat med udgangspunkt i McKinseys 7-S model. I den forbindelse blev det anbefalet, at branchens virksomheder bør ændre organisationsstrukturen, arbejde målrettet med strategi samt medtage produktionsfilosofier i deres strategiudvikling. Endvidere blev det foreslået, at virksomhederne bør anvende konceptet Ressource Bassin (EE/VE), og at Lean Construktion skal anvendes i større udstrækning. Lederne bør styrke deres lederskabsevner gennem indsigt i strategi, kommunikation og motivation. Hertil blev det foreslået, at lederne bør anvende en kombination af situationsbestemt ledelse, værdibaseret ledelse og værdiledelse. I den forbindelse skal virksomhederne være beviste om de reelle samarbejdes værdier samt udvikle, synliggøre og efterleve dem.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2013
Antal sider113
ID: 72443125