Titel.png
  • Kristian Ditlev Bohnstedt
  • Jesper Kranker Larsen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I forbindelse med tidligere studieprojekter i byggeledelse, er det særligt virksomheders
evne til såvel internt som ekstern at skabe en god forretning, som har været i fokus. Dette
har gentagende gange affødt spørgsmålet om hvorvidt de bedste virksomheder har noget
særligt til fælles? Det er således denne undren, der har drevet specialet:
Hvad er det, der i en krise, gør nogle virksomheder i
stand til at klare sig bedre end andre?
I søgen efter litteratur på området er der kun i et begrænset omfang fundet litteratur, der
med baggrund i empiriske studier forklarer, hvorledes nogle virksomheder evner succes
hvor andre fejler. Megen af den fundne litteratur beskæftiger sig med teoretiske fremstillinger
fx SCM, Balanced Scorecard, TQM etc.. Det synes bemærkelsesværdigt, at der ikke er
udarbejdet mere litteratur på baggrund af empiriske data, hvor gode virksomheders erfaringer
på vejen til succes videreformidles, således at andre kan lære af dette.
Det er derfor i forbindelse med den trykkende finanskrise fundet særlig aktuelt at overveje
mulighederne for at øge sin konkurrenceevne, i en så markant grad, at der kan styres
sikkert gennem krisen. Idet den finansielle krise både nationalt men også international
har stor indflydelse, er det interessant at se på, om der i internationale sammenhænge er
foretaget undersøgelser af, hvorvidt nogle virksomheder gør det bedre end andre og om
der viser sig en tendens. I denne søgen blev der fundet to udviklingsrapporter, der begge
undersøger effekten af innovative aktiviteter. Undersøgelserne konkluderer i korthed at
der er sammenhæng mellem størrelsen af en virksomhed, virksomhedens innovations evne
og virksomhedens evne til at skabe økonomisk stabilitet.
Det findes derfor højaktuelt at se på hvorledes disse tendenser også gør sig gældende i
den danske byggebranche. Findes der virksomheder i den danske branche, som klarer sig
bedre end andre? Dette bringer os til en problemstilling, som det allerede i indledningen
er valgt at præsentere:
Hvad gør de bedste bedre?
Følgende afsnit skal understrege aktualiteten og vigtigheden i undersøgelse af denne problemstilling.
Der vil blive argumenteret for at byggebranchen er præget af, at være for
konservativ og traditionsbunden, og at branchen herfor bliver en hæmsko for sig selv,
hvorfor det er nødvendig med innovativ tænkning for at bryde med traditionerne. For at
underbygge dette redegøres der for den økonomiske situation. Herved styrkes argumentationsgrundlaget
for undersøgelsen, da det i krisetid er vigtigt at tænke nyt. Yderligere
behandles branchens konkurrencemiljø for at se på de udfordringer, som særligt gør sig
gældende inden for byggebranchen. Heraf vil vigtigheden af udvikling og innovation fremstå
endnu tydeligere. Innovation er i sig selv ikke vejen til succes. Det er derfor relevant at
se på, hvor de innovative tiltag har størst effekt, og dermed hvad de bedste gør bedre.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2012
Antal sider200

Billeder

Forside.png
Forside
ID: 58193892