• Tor Kristensen Fabian-Jessing
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Titel: Holdninger og normer til seksuel adfærd og klamydia blandt unge mænd i Danmark – et kvalitativt studie.
Baggrund: Klamydia er en seksuelt overført sygdom, der kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, såfremt den ikke diagnosticeres og behandles. Nedsat fertilitet, ufrivillig barnløshed og graviditet udenfor livmoderen er nogle af de langtidskonsekvenser, som ubehandlet klamydiainfektion kan medføre. I 2016 blev der registreret 34.085 klamydiatillfælde i Danmark, hvilket er det højeste antal, der hidtil er registreret. Der ses en overrepræsentation af klamydia blandt yngre mennesker og således optræder 84% af alle klamydiatilfælde blandt unge voksne i alderen 15-29 år. Dette kan hænge sammen med, at denne aldersgruppe har flere forskellige sex-partnere og undlader at bruge kondom ved samleje. Der ses ingen kønsforskel i smitterisikoen, men der er færre mænd end kvinder, som testes for klamydia og generelt er mænd mindre bekymrede end kvinder i forhold til klamydiainfektion.
Problemformulering: Hvilke holdninger og normer gør sig gældende for danske mænd i alderen 15-29 år i forhold til seksuel adfærd og klamydia, og hvordan kan disse perspektiver anvendes til at øge klamydiatests og kondomforbrug blandt unge mænd som en del af en forandringsproces mod lavere klamydiaprævalens?
Metode: Der blev gennemført to fokusgruppeinterviews ud fra en induktiv tilgang for at opnå empirinære resultater. Fokusgrupperne bestod af i alt 11 danske mænd i alderen 19-27 år. Analysen af de indsamlede fokusgruppedata beroede på tematisk analyse suppleret med elementer fra konversationsanalyse. En systematisk litteratursøgning blev efterfølgende udarbejdet for at finde den eksisterende evidens på området. De fundne studier blev anvendt i diskussionen af analysens resultater.
Resultater: De overordnede temaer, der blev identificeret gennem analysen, var: 1. Ungdomskultur med betydning for skabelse af seksuel adfærd, hvor det fremkom, at der var stærke normer blandt de unge mænd i forhold til accept af en løssluppen seksuel adfærd med flere forskellige sexpartnere. Der fremkom en tæt forbindelse mellem denne adfærd og fester med alkohol samt sociale netværksapps. 2. Risikobegrebet blandt de unge mænd, hvor det fremkom, at de unge mænd havde stærke holdninger og normer i forhold til en accept af, at kondomer ikke benyttes. Der viste sig en forventning om, at kvinder beskyttede sig. Dette kunne hænge sammen med, at de unge mænd ikke så en risiko ved seksuelt overførte sygdomme, men i højere grad bekymrede sig om uønsket graviditet eller akavede situationer. 3. Overvejelser i forhold til nedsættelse af klamydiaprævalens, hvor det fremkom, at normen blandt de unge mænd var, at alle sex-partnere kontaktes, såfremt en klamydiainfektion opdages. Derudover tydede det på, at lægers information og tilbud er af betydning og at de nuværende klamydiakampagner ikke har det rigtige fokus i forhold til de unge mænd.
Konklusion: Der er flere mandlige normer og holdninger i forhold til seksuel adfærd og klamydia, der bør tages i betragtning, når der skal udarbejdes forandringsprocesser i forhold til en forøgelse af den mandlige klamydiatestrate og kondombrug.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2017
Antal sider116
ID: 259312070