Håbet og Sorgen - Musikterapi i døendes følelsesmæssige processer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lea Ryltoft
4. semester, Musikterapi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Emne og problem
Nærværende speciale omhandler musikterapeuters oplevelser af håb og sorg hos palliative patienter på hospice. Tosporsmodellen (The Dual Process Model of Coping With Bereavement) anvendes, som perspektiverende forståelsesramme for palliative patienters følelsesmæssige processer. Gennem et kvalitativt empirisk studie, bestående af en interviewbaseret fænomenologisk analyse af interviews med to palliative musikterapeuter, besvares følgende problemformulering:
Hvordan sanser, reagerer (på), forstår og fortolker musikterapeuter, som arbejder med terminalerklærede hospicepatienter, håbet og sorgen i det musikterapeutiske arbejde? Og hvad tænker de om tosporsmodellen, som teoretisk forståelsesramme for den døendes følelsesmæssige proces?
Formål
Specialet har til formål at beskrive, hvorvidt Tosporsmodellen er praktisk anvendelig i det musikterapeutiske med døende. I palliativ praksis vinder Tosporsmodellen indpas i forhold til at forklare den døendes følelsesmæssige processer, men mangler empirisk grundlag for sin konvertibelhed fra de efterladte til døende. Dermed er målet med mit speciale at bidrage med et musikterapeutisk syn på modellens praktiske anvendelighed med døende.
Teori
Specialet præsenterer en teoretisk beskrivelse af tosporsmodellen og der gennemgås emnebeslægtet musikterapeutisk litteratur om sorgarbejde i palliation, samt musikterapilitteratur med fokus på at varetage håb og sorg, der er to fænomener, der er væsentlige i Tosporsmodellen og i arbejdet med døende.
Metode
Data er indsamlet gennem fænomenologiske livsverdensinterview med to palliative musikterapeuter og analyseres ved en fænomenologisk analyse, inspireret af Pedersens Udvidede Metode For Fænomenologisk Analyse (PEFPA). Analysens resultater sammenfattes i en global destileret essens, der udgør svaret på min problemformulering.
Resultater
De to palliative musikterapeuter anser håbet og sorgen for at være to væsentlige dele af arbejdet med døende. Disse to dele står overfor hinanden, men også kan være nært beslægtede. Både håbet og sorgen indeholder hver sine beslægtede følelser, emotioner og sansemæssige – eller fysiske – udtryk. Musikterapeuterne erfarer at have unikke værktøjer i musikken til at spejle og rumme patienternes følelser og udtryk og kan ligeledes bruge musikken til at bearbejde disse, eller til at bringe patienten til en mere hensigtsmæssig følelsesmæssig tilstand, når dette er nødvendigt. Musikterapeuterne anser tosporsmodellen for at være en brugbar forståelsesramme for patientens penduleringer imellem sorgarbejdet og håbet, eller restaurerende aktiviteter. Musikken kan både forstørre oplevelsen af hver af de to spor, men også være bindeleddet derimellem, når patienten er stagneret i det ene spor.
Søgeord
Musikterapi, palliation, døende, hospice, sorg, sorgarbejde, Tosporsmodellen, fænomenologi, livsverdensinterview, Pedersens udvidede metode for fænomenologisk analyse.
Kilde
(Ryltoft, L. 2017. Håbet og sorgen – Musikterapi i døendes følelsesmæssige processer. Aalborg: Musikterapistudiet, Aalborg Universitet)
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2017
Antal sider67
ID: 258717935