Grundvandsbeskyttelse - En erfaringsopsamling

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Marie Louise Grøndahl Nielsen
  • Simon Skovly Kristensen
  • Uffe Møller Holm
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler de muligheder vandselskaberne har for at beskytte grundvandet mod forurening gennem en ændret arealanvendelse og dermed sikre den fremtidige drikkevandsforsyning.
Projektet er udarbejdet med henblik på at identificere faktorer i implementeringsprocessen,
der påvirker grundvandsbeskyttelsesprojekternes resultat.
Projektet baseres på en virkningsevaluering af ti grundvandsbeskyttelsesprojekter, der er på forskellige stadier i gennemførelsen. Projekterne er lokaliseret nær Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Hjørring, Copenhagen og Odense. I de ti projekter er der både anvendt dyrkningsaftaler samt offentlig og privat skovrejsning. Udover at der er anvendt forskellige virkemidler er der også anvendt
forskellige implementeringsmetoder, som fx jordfordeling og ekspropriation. Sigtet med evalueringen har været at afdække de opnåede resultater gennem en vurdering af, hvad der er opnået i projektet med hensyn til kriterierne:
• Tid: hvor længe er projektets tidsperspektiv, eller hvor længe har projektet været i gang
• Økonomi: hvad forventes projektet at beløbe sig til pr. hektar
• Sikkerhed: hvor stor en omdannelse er der sket på arealet
Ved en sammenligning af disse resultater projekterne imellem er det søgt at identificere de faktorer
i implementeringsprocessen, der har influeret resultaterne i projekterne. De faktorer der er blevet undersøgt i forbindelse med implementeringsprocessen har fokuseret på projektets målsætning, de gennemførte processer, hvilke præstationer der er udført og hvilket resultat der er opnået vurderet i forhold til tid, økonomi og sikkerhed.
Disse faktorers betydning er blevet påpeget med henblik på om de har en positiv eller negativ indflydelse på projektets realisering. På baggrund af faktorernes betydning for implementeringen
er det søgt at opstille en foreslået rækkefølge som et grundvandsbeskyttelsesprojekt kan gennemløbe, som vandselskaberne kan anvende som inspiration.
Projektet har resulteret i udarbejdelsen af en pjece, der retter sig mod vandselskaberne til anvendelse
i forbindelse med grundvandsbeskyttelsesprojekter. I den pjece er indeholdt, hvilke faktorer der påvirker hhv. tid, økonomi og sikkerhed i et projekt. Desuden er den foreslåede rækkefølge
også indeholdt i pjecen.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2011
Antal sider147
ID: 52818506