• Sussi Bay Zimmer
  • Charlotte Vibeke Andersen
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Interesse: Den amerikanske professor i læringsforskning, Mitchel Resnick, hævder at læring ikke længere omhandler ‘Learning by Doing’, men ‘Learning through making’. Playful Learning projektet tager sit omdrejningspunkt inden for Mitchel Resnicks teori, Lifelong kindergarten, hvorfor der tales for at bryde op med den traditionelle undervisningskultur. Gennem Playful Learning projektet stræbes der mod en ændring ved denne traditionelle undervisningskultur, hvilket betyder at læringen skal ske gennem leg og skabelsen af noget i interaktion med andre. Dette kandidatspeciale bygger på en interesse, som blev vækket ved vores 9. semesters praksisforløb ved en professionshøjskole i Nordjylland. Vi blev præsenteret for Playful Learning projektet, hvilket fangede vores interesse, da vi begge har en pædagogisk baggrund og finder det interessant at anvende andre metoder til undervisning og bryde op med de traditionelle normer inden for læring. Gennem vores praksisforløb og dertilhørende dataindsamling skabte det en øget opmærksomhed på, hvordan Playful Learning projektet benyttes, samt hvilke udfordringer dette kan skabe i henhold til samarbejdet underviserne imellem og organiseringen af projektet.
Problematik: Ved vores praksisforløb og empiriindsamling rettes en opmærksomhed på, at der ved Playful Learning projektet er udfordringer ved forståelsen og meningsskabelsen af selve projektet. Dette har givet anledning til, at projektets deltagere finder det problematisk i forhold til kommunikation, samarbejde og det organisatoriske aspekt i projektet. Vi har ud fra vores interessefelt, praksisforløb og empiriindsamling udarbejdet denne problemformulering, som er omdrejningspunktet for vores kandidatspeciale: På hvilke måder kan Playful Learning projektet og LEGO Fondens medvirkning påvirke udviklingen af pædagog og læreruddannelsen?
Teori: I specialet anvendes Harold Jack Leavitts organisationsmodel til analysering af Playful Learning projektet organisatoriske elementer. Til analyseringen af samarbejdet på tværs af professionshøjskolerne, samt underviserne imellem anvendes Lave og Wengers teori, Situeret Læring. Vi gør hermed også brug af Karl Weicks teori omhandlende meningsskabelse, hvilket benyttes til analyseringen af de udfordringer der opstår i Playful Learning projektet, når underviserne søger at skabe mening.

Metode: Vores metodologiske tilgang tager afsæt i feltarbejde, hvor vi har lavet semistruktureret virtuelle interviews, observationer og haft uformelle samtaler med Playful Learning projektets deltagere. Til at analysere vores empiriske data, gør vi brug af en hermeneutisk tilgang, hvortil vi benytter meningskondensering og kodning.

Konklusioner: Dette speciale har til formål at undersøge hvilken medvirken LEGO Fonden og Playful Learning projektet har på udviklingen af pædagog- og læreruddannelsen. Det kan konkluderes, at nogle deltagere oplever, at formidlingen af det organisatoriske og de centrale begreber ikke har været tilstrækkelig. Samtidig konkluderes det, at deltagernes autonomi gør det muligt for dem at tage del i udviklingen af uddannelserne. Der skabes praksisfællesskaber hvor det gøres muligt for deltagerne at udvikle tiltag på tværs af uddannelserne og dermed give mulighed for nedbrydelse af de siloer, der kan være opstået. Ved Playful Learning projektet konkluderes det at deltagerne skaber forståelse og mening ud fra sociale og kontinuerlige processer, identitet samt retrospektive metoder. Deltagerne oplever en anvendelse af deres karakteristika i praksisfællesskaberne. Dette sker ved udvekslingen af erfaring og viden, hvorved de inddrager aspekter fra deres identitet og deres undervisning.
Nøglebegreber: Playful Learning, LEGO Foundation, undervisningskultur, leg, samarbejde, organisationsstruktur og forandring.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2021
Antal sider120
ID: 413117452