• Mads Frandsen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Holstebro Vandkraftværk og den tilhørende opstemmede vandkraftsø, udgør en delvis spærring
for faunaens bevægelse i Storå-systemet. Da Holstebro Kommune ønsker at bibeholde Vandkraftsøens eksistens til rekreative formål er foreslået et omløbsstryg som løsning. Det er således på baggrund af dette, at rådgivervirksomheden Alectia har udarbejdet nogle mulige løsningsforslag,
Hvor sedimentet i den nuværende situation hovedsageligt bliver aflejret i vandkraftssøen, vil etableringen af omløbsstryget flytte denne aflejringsproces nedstrøms. Dette kan muligvis føre til at
behovet for opgravning af sediment på strækningen i Holstebro, vil forekomme oftere. Endvidere
er der en risiko for, at vigtige gydepladser for laksene tilsander nedstrøms vandkraftværket. Sedimenttransporten.
Dette projekt tager fokus på denne problemstilling, og derfor er sedimenttransporten i Storåen forsøgt simuleret. I forbindelse med denne transport er udarbejdet et løsningsforslag i form af et sandfang. For at undersøge virkningen af sandfanget indgår dette i en todimensionel dynamisk flowmodel opbygget i MIKE 21, hvor sedimenttransporten er tilkoblet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2013
Antal sider81
ID: 77397830