Forudsigelse af Q-h relationer for overløbsbygværker

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mathias Ulsted Jackerott
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
En metode til at forudsige Q-h kurver for overløbs-
bygværker er blevet udviklet med afsæt i to forskel-
lige typer af overløbsbyværker; sideoverløb og lige-på-
overløb. Q-h kurven kan forudsiges ved kendskab til 3
parametre; overløbskoefficienten, ristens hydrauliske
modstand og kapaciteten af udløbsledningen. Via
CFD modellering af tilfældigt genererede overløbs-
bygværker er overløbskoefficienten blevet relateret til
det opstrøms Froudes tal i kammeret samt bredden
af overløbskronen, og kan forudsiges ved kendskab til
disse. Metoder til at estimere en rists hydrauliske
modstand er blevet fremsat, og metoder til derefter at
relatere den hydrauliske modstand af risten til et re-
duceret flow over overløbskanten er blevet udviklet for
horisontalt of vertikalt monterede riste. Metoderne
er blevet valideret via CFD modellering og laborato-
rieforsøg og har vist sig at være præcise. Kapaciten
af udløbsledningen er blevet estimeret vha. en simpel
hydraulisk model. Q-h relationer er blevet forudsagt
for 5 laserscannede overløbsbygværker og sammen-
lignet med CFD modeller samt målte data. De forud-
sagte Q-h relationer er blevet vurderet som værende
præcise for de overløbsbygværker, der passer i en af de
to overnævnte typer. En kalibreringsmetode til fast-
sættelse af overløbskanten er udviklet, og er i kombi-
nation med de forudsagte Q-h kruver benyttet til at
estimere årlige overløbsmængder.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato9 jun. 2023
Antal sider100
ID: 533891761