• Dianna Bomholt
  • Ann Maj Sulstad Glanowski
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne undersøgelse beskæftiger sig med mødet mellem etniske minoriteter og det danske samfund og i forlængelse heraf forestillinger om “os” og “dem”. Specialet er skrevet på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og interesserer sig særligt for fællesskabers grænser på baggrund af, hvornår individer og grupper opfattes som medlem af det danske samfunds solidariske fællesskab. Dette set i lyset af, hvorledes sociale problemer forstås og udtrykkes.
Den overordnede hensigt med undersøgelsen er at belyse, hvorledes “os” og “dem” udtrykkes i fokus på, fremstilling af og forholden sig til etniske minoriteter samt, hvorledes dette hænger sammen med forståelser af sociale problemer i et solidaritetsperspektiv.

Undersøgelsen baseres på folketingspolitikeres forestillinger om fællesskaber samt “os” og “dem” på baggrund af politikeres position som dels repræsenterende den danske befolkning dels afgørende for, hvornår en situation forstås som et socialt problem, der kræver samfundsmæssig indgriben. Empirisk er specialet funderet i politiske debatter i forbindelse med folketingsvalgene i perioden 2001 - 2011. Den teoretiske referenceramme bygger på Benedict Andersons og Zygmunt Baumans fællesskabsteorier, Richard Jenkins anskuelse af forholdet mellem indre identifikation og ydre kategorisering samt Émile Durkheims og Jodi Deans solidaritetsforståelser.

Specialet har således ført til en belysning af krydsfeltet mellem brug af kategorier og gruppeidentifikationer som meningsskabende i en social verden over for udtrykte uforenelige forskelligheder og dettes sammenhænge med forståelser af det danske solidaritetsfællesskabs grænser.

Vi har med denne beskæftigelse frembragt en viden om, at solidaritetsberettigelse ikke tildeles på baggrund af et enten/eller kriterium, men at der derimod synes at være en forståelse af et solidaritetshierarki, hvor nogle er mere berettiget til samfundets goder end andre.
Undersøgelsens resultater viser folketingspolitikeres tendens til særligt at fokusere på dem-kategoriers forestillede forskelligheder og samtidig fremstille disse forskelligheder som uforenelige modsætninger til “os”. I dette fokus tillægges ud-grupper en generaliserende distancering på baggrund af en forstået egenskaben i form af ikke-dansk oprindelse. Samtidig viser resultaterne ikke-dansk oprindelse som ofte overskyggende andre karakteristika både positive og negative, hvorfor anvendelse af entydige samle-betegnere problematiseres ift. risiko for uberettiget generalisering, eksklusion og diskrimination. Forestillinger om os-fællesskabets ligheder er ikke centrale, men på baggrund af et dualistisk forhold til dem-fællesskaber udtrykkes disse særligt implicit og grundes i dels et nationalt dansk fællesskab, der kædes sammen med statsborgerskab og indeholder klare grænser, dels et arbejdsmarkedsfællesskab, hvor medlemskab knytter sig aktiv arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket forstås som et solidt og forankret samfundsmæssigt mål. På baggrund af specialets tidsperspektiv synes desuden at kunne udledes en sammenhæng mellem højkonjunkturer og øget muligheder for adgang til det danske os-fællesskab.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 apr. 2014
Antal sider169
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 197000228