• Anne Bach
Dette projekt omhandler den kommende letbane i Århus-området og dens betydning for pendleres transportmiddelvalg. Formålet med letbanen er at styrke den kollektive trafik i Århus-området for derved at tiltrække flere passagerer. Projektet søger at finde svar på, hvorvidt dette er muligt ud fra en undersøgelse af pendleres nuværende transportvaner. I rapporten redegøres for to forskellige tilgange til undersøgelse af transportvaner og transportmiddelvalg. På baggrund af dette defineres projektets analytiske forståelsesramme, som tager afsæt i en mobilitetssociologisk tilgang. Metodisk er undersøgelsen bygget op omkring et casestudie, som tager udgangspunkt i Århus N, hvor den nye linjeføring i letbaneprojektets første etape skal strække sig. Casestudiet omfatter 3 arbejdspladser, hvis ansatte er potentielle brugere af letbanen. For at give en dybdegående forståelse af transportmiddelvalgets kompleksitet omfatter undersøgelsen både kvantitative og kvalitative metoder. Den ene del af analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som de ansatte fra de arbejdspladser har deltaget i. Den anden del af analysen er baseret på kvalitative interviews med 3 af de respondenter, som har besvaret spørgeskemaet. Til at supplere disse metoder er der foretaget e-mailkorrespondancer med internationale eksperter, som har erfaring med letbaner og disses påvirkning af pendlere. Det konkluderes, at letbanen har potentiale for forandring af transportadfærden i Århus, idet hovedparten af pendlerne stiller sig positivt over for forbedringer af den kollektive trafik. Et flertal af pendlerne indikerer samtidig, at de vil benytte letbanen, dog ikke nødvendigvis på daglig basis. Undersøgelsen viser dog også, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse imellem pendlernes nuværende intentioner og fremtidige handlinger. Der argumenteres derfor afslutningsvis for, at hvis letbanen for alvor skal have en effekt på pendleres transportmiddelvalg, er det nødvendigt at supplere den med både tilskyndende og restriktive virkemidler, såsom høje parkeringsafgifter i midtbyen, bilfri zoner, forkørselsret for letbanen og intensiv markedsføring af letbanen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider142
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning
ID: 17690631