• Anders Kalsbøl Nielsen
  • Heidi Frost Serup
  • Lise Kjær Nielsen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: I forebyggende interventioner er det essentielt at kunne fastholde deltagerne i forløbet, idet gennemførsel af en intervention betragtes som forudsætning for at opnå de tilsigtede effekter. Aarhus Kommune har haft udfordringer med frafald i livsstilsinterventionen Sund Livsstil, hvor der er estimeret en frafaldsprocent på 48,5 % i perioden 2014-2017. Særligt er det individer med lavt uddannelsesniveau, der er i risiko for at falde fra, hvilket kan medføre øget social ulighed i sundhed.
Formål: Specialet har til formål at udarbejde et forandringsforslag til Sund Livsstil i Aarhus Kommune med henblik på at reducere frafald, særligt med fokus på deltagere med lav socioøkonomisk status (SEP).
Metode: MRC-modellens første fase har udgjort den metodiske ramme for struktureringen af specialet, hvor et litteraturstudie, et fokusgruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse samt relevant teori har bidraget med viden til udvikling af forandringsforslag. Litteraturstudiet har bidraget med viden om, hvilke elementer fra lokalsamfundsinterventioner, der er fundet effektive og anvendelige i livsstilsinterventioner. Fokusgruppeinterviewet er anvendt med henblik på at belyse, hvilke oplevelser og holdninger tidligere deltagere med lav SEP har til forløbet. Viden opnået gennem fokusgruppeinterviewet er blevet undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse med det formål at belyse repræsentativiteten af identificerede betydende forhold for deltagelse. En kombination af de nævnte metoder er anvendt til udvikling af forandringsforslag.
Resultater: I specialet er der identificeret otte forandringsforslag, som kan have betydning for at reducere frafald i Sund Livsstil. 1) Flytte den fysiske placering af interventionen, 2) Tilbyde løbende telefonisk konsultation, 3) Etablere et forsættende hold, 4) Tilknytte en tidligere deltager til forløbet som rollemodel, 5) Sammensætte deltagerne i makkerpar på baggrund af deres bopæl, 6) Etablere hold på baggrund af deltagernes situation, 7) Inddrage lokale foreninger i forløbet og 8) Gøre forløbet mere individuelt. Der er udarbejdet konkrete forandringsforslag til forandringsforslag 2) Telefonisk konsultation, 4) Rollemodel, 5) Lokale makkerpar og 7) Inddragelse af foreninger. Udvælgelsen af disse er primært baseret på forslagenes potentiale for at reducere frafald, samt en vurdering af ressourceforbruget forbundet med hvert enkelt forandringsforslag.
Konklusion: Forandringsforslagene om at supplere Sund Livsstil med Telefonisk konsultation samt inddragelse af en Rollemodel, kan bidrage til at minimere early dropout, altså frafald under selve interventionsperioden. Derimod er forandringerne vedrørende Inddragelse af foreninger og Lokale makkerper, måder hvorpå late dropout kan minimeres, altså det frafald der forekommer i opfølgningsperioden.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider366
ID: 280489866