• Marlene Maria Nielsen
  • Katrine Prisak Pedersen
  • Katrine Røntved Aaen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Titel: Forandring af sygeplejerskers psykosociale arbejdsmiljø - Et speciale omhandlende hvordan
sygeplejerskers oplevelse af ubalance mellem krav og kontrol kan mindskes.
Baggrund: Sygeplejersker er udsat for mange arbejdsmiljørisici, hvor psykosociale risici er den
mest markante arbejdsmiljørisici for sygeplejersker i Danmark. Sygeplejerskernes psykosociale
arbejdsmiljø har gennemgået en negativ udvikling i perioden 2012 til 2015. Derudover vurderes det,
at der er risiko for en yderligere forværring, grundet et stigende pres på sundhedsvæsenet. Et dårligt
psykosocialt arbejdsmiljø kan få negative konsekvenser for den enkelte sygeplejerskes helbred og
trivsel samt for patientsikkerheden.
Formål: Specialets formål er at udvikle et forandringstiltag, der har til formål at mindske
sygeplejerskers oplevelse af ubalance mellem krav og kontrol for derigennem at forbedre
sygeplejerskers psykosociale arbejdsmiljø.
Metode: Forskellige metoder inddrages, for at besvare specialets problemformulering. I specialet
anvendes et litteraturstudie samt to semistrukturerede interviewundersøgelser. Der anvendes en
deduktiv tilgang, hvor Robert Karasek og Töres Theorells krav-kontrol model samt John Kotters
teori om forandringsledelse inddrages.
Resultater: Specialets resultater viser, at elementer som medinddragelse, social støtte fra
medarbejderne, social støtte fra ledelsen, kompetenceløft og forudsigelighed, alle har betydning for
for, hvordan sygeplejerskerne oplever ubalance mellem krav og kontrol. Forbedring af
sygeplejerskernes psykosociale arbejdsmiljø kan ske igennem tiltag som miks-møder, fælles pauser,
vagtplanlægning, tavle-personalemøder, forbedringstavle, morgentavlemøder, sociale og faglige
arrangementer, synlig og anerkendende ledelse, kompetenceløft i hverdagen samt planlægning og
koordinering i form af blandt andet prioriteringstrekanten, da alle tiltag kan bidrage til at modificere
sygeplejerskernes oplevelse af ubalance mellem krav og kontrol.
Konklusion: Et forandringstiltag, der har til sigte at mindske sygeplejerskers ubalance mellem krav
og kontrol, kan med fordel indeholde elementerne undervisningsseancer, supervision, faglige
sociale arrangementer og miks-møder.
Nøgleord: Forandring, udvikling, sygeplejerske, psykosocialt arbejdsmiljø, krav, kontrol, social
støtte, indflydelse, kommunikation og kompetenceudvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider128
ID: 234524539