Fokus på ICPC-kodning i almen praksis

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Bente Wengler
Dette projekt har undersøgt hvilke barrierer og usikkerheder der er i forhold til at anvende ICPC-klassifikationen blandt alment praktiserende læger(AL), samt hvilke aktiviteter som nye brugere og eksisterende brugere efterspørger. Undersøgelsen er udført ved 3 fokusgruppeinterview med i alt 16 læger fra 3 læge praksis i RM.. Deltagerne blev udvalgt ud fra spørgeskemaundersøgelsen om ICPC-kodning fra medio 2008(SPU2008), ud fra kriterierne om lægerne ICPC-kodede eller ikke og om de ønskede vejledning eller ikke. Dataene blev analyseret ud fra DeLones og McLean IS Succesmodel og en model udledt fra Knud Illeris(KI) 3 læringsdimensioner. Det fremgik, at der var uoverensstemmelse med den forventede gruppering i forhold til ICPC-kodning og vejledning og de svar der var angivet i SPU2008. Derfor indgår der ikke interview med AL, der ikke ønsker vejledning. Denne gruppe er i stedet for inddraget med personlige tilkendegivelser i SPU2008 og de kommentarer, der har begrundet afslag på deltagelse. Resultatet viser, at der er barrierer og usikkerheder i gruppen der ikke kodede og i grup-pen der kodede. De informanter. der ikke koder, har ikke sammenfaldende holdninger til barrierer og usikkerheder. Det fremgik at der var barrierer overfor EPJ-systemets håndte-ring af ICPC-kodeværktøjet, hvordan ICPC-kodningen bliver udnyttet og hvordan det pas-ses ind i arbejdsgangen i praksis med det tidsmæssige pres i konsultationen og at det var svært at få det til at blive en vane. Der udtryktes usikkerhed i forhold til hvordan kodningen kunne udnyttes politisk. Det fremgår, at en ydelse kunne fremme opgaven. I gruppen af informanter der ICPC-kodede var barrierer og usikkerheder udtrykt ved om EPJ-systemet kunne håndtere ICPC-kodningen bedre og ICPC-kodningen burde være mere specifik. Der er forskel på behov for vejledning for de læger der koder og de læger der ikke koder, både i forhold til vejledningsform, -indhold, og i forhold til behov for praktisk undervisning. De fundne resultater blev diskuteret i forhold til KI didaktiske model og KI teori om de 3 dimensioner, indhold, drivkraft(motivation) og samspil.. Konklusionen af undersøgelsen viser at der er behov for forskellige læringstilbud og at de læger, der bestemt ikke ønsker vejledning ikke vil understøttes med kurser i ICPC-kodning. Konklusionen er også at EPJ-systemernes manglende modenhed, kan være en hindring for at ICPC-kode. Der skal etableres en indsats, hvor der som udgangspunkt skabes en stærk vision for ICPC-kodningen og en indsats, hvor der fokuseres på en kontekst som ICPC-kodningen er en del af, dette i relation til patientbehandlingen og til arbejdsgange i praksis. Projektet foreskriver en uddannelsesplan for aktiviteter til at understøtte ICPC-kodningen der er underbygget af dette projekts resultater.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider121
Udgivende institutionÅlborg Universitet
ID: 17589627