Fodgængerfelter og støtteheller - Fodgængeres risiko ved krydsning af veje

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Niklas Tobias Lønstrup
  • Brit Hejlemann Olsen Hermansen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Opgennem90’erneog00’erneopstodensta-
digpågåendediskussionomkring,hvordantra-
fikplanlæggerekansikrefodgængernedesikreste
betingelserforatkunnekrydsetrafikeredeveje.
Diskussionenkomhurtigttilathandleom,hvad
densikrestekrydsningsfacilitetvar;fodgænger-
felter,hvorcyklisterogdemotoriseredekøretø-
jer harvigepligt,mensjældentoverholderdenel-
lerstøttehellerhvorfodgængereneharvigepligt,
ogderformåventetildererfritforbiler?Den-
nediskussionharbevirketatflereafdatidens
kommunerogamterheltellerdelvisterstattede
samtligefodgængerfeltermedstøtteheller.Dog
vardetenestebelægfordetteensvenskph.d.,
derpåvisteatdetinogletilfældeiSverigevar
bedreatanvendestøttehellerfremforfodgænger-
felter.Detteprojekttagerderforudgangspunkti
atundersøgedettepostulatunderdanskevilkår
vedatforetageetkonflikt-ogadfærdsstudieved
firelokalitetermedfodgængerfelterogfiremed
støttehelleriAalborgogNørresundby.
Konflikternedefineresidetteprojektudfraen
kombinationafenadfærdsbaseretdefinitionog
en tidsbaseretdefinition.Denadfærdsbaserede
definitionerklarlagteftertomodificeredefokus-
gruppeinterview,hvorenrækkefagpersonervur-
deredeenrækkepotentiellekonflikter.Dentids-
baserededefinitionerfastsateftererfaringerfra
øvrigekonfliktstudier,derbeskæftigersigmed
konfliktermellemlettetrafikanterogbiler.
Udfraresultaternefundetidetteprojektkander
ikkesesenstatistisksignifikantforskelirisikoen
veddetolokalitetstyper.Dogerderundervejs
observeretforskelleibådefodgængernesog
bilisternesadfærd.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2019
Antal sider82
ID: 305255110