• Silas Alvin Petersen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I forhold til at opnå den politiske målsætning om at opnå uafhængighed af fossile brændsler i 2050 har der hovedsageligt været fokuseret på el-, varm og transportsektoren, mens kølesektoren er blevet negligeret.
Dette speciale søger at afdække de potentielle energibesparelser og CO2 reduktioner, som kan opnås ved at udnytte potentialet for fjernkøling i Danmark. På denne baggrund er følgende pro-blemformulering udarbejdet:
Hvor store besparelsespotentialer, i bruttoenergiforbruget og CO2 udledningen, er forbundet med udnyttelsen af potentialet for fjernkøling og hvilke barrierer er forbundet med implementeringen heraf?
Denne problemformulering undersøges på bag-grund af den teoretiske forståelsesramme. Der-udover anvendes EnergyPLAN til at evaluere de energisystemmæssige konsekvenser. For at identificere barrierer, for udbredelsen af fjernkøling, anvendes kvalitative metoder i form af interviews og litteraturstudier.
Det kan konkluderes, at der kan opnås en ener-gibesparelse på 1,3 TWh og CO2 udledningen kan reduceres med ca. 445.000 tons ved, at udnytte potentialet for fjernkøling. Der er dog identificeret en række barrierer, som i kombination har negativ indvirkning på attraktiviteten af fjernkølemarkedet. Der er altså ikke identificeret én barriere, som er afgørende for udbredelsen af fjernkølig, men kombinationen af disse vurderes til at begrænse udbredelsen af fjernkøling i Danmark.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2014
Antal sider115
Ekstern samarbejdspartnerRamboll Foundation
Markedsansvarlig Fjernkøling Tarek Barky TKE@ramboll.com
Anden
ID: 198493140