• Ayse Döner
  • Tuba Subasi
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
BResume
Baggrund: Prævalensen af børneovervægt er markant stigende både på globalt og nationalt plan, som The World Health Organisation (WHO) benævner en epidemi, hvor årsagen til børneovervægt blandt andet kan skyldes motion- og kostvaner. På landsplan er hvert ottende barn overvægtigt, når det begynder i skolen og 40% af indskolingsbørn med overvægt har høj risiko for at blive overvægtige som voksen. Registerundersøgelsen har vist, at jo højere niveau af kulturel kapital (ressourcer i form af viden og kompetencer) forældrene besidder desto lavere Body Mass Index (BMI) har børnene. Samtidig har undersøgelsen påvist, at børn af forældre med høj BMI har en større sandsynlighed for at udvikle overvægt, idet forældrenes livstil i forhold til motions- og kostvaner er tæt forbundet med børnenes.

Formål: At undersøge og udvikle, på baggrund af et evidensbaseret grundlag og erfaringer fra forældre til børn i indskoling, således en forandring inden for social ulighed i børneovervægt opnås. Herunder undersøges hvordan denne viden kan danne grundlag for et beslutningsgrundlag i det fremadrettede indsatser i Danmark.

Metode: Som overordnede design anvendes mixed method, der indeholder tre delundersøgelser; registerundersøgelse, semistrukturerede forskningsinterviews og litteraturstudie. Gennem registerundersøgelsen undersøges om der er en sammenhæng mellem forældrenes kapitaler og børnenes BMI. På baggrund af registerundersøgelsen og Pierre Bourdieus teori, udarbejdes en interviewguide til yderligere undersøgelse af problemfeltet. Seks forældre har gennemført de semistrukturerede interviews, hvor forældrene er blevet rekrutteret fra Jylland og Sjælland. Undersøgelsen er blevet suppleret med et litteraturstudie, hvor videnskabelige og evidensbaseret viden blev indhentet.

Resultater: Gennem de semistrukturerede interviews ses, at forældre med forskellige mængde kapitaler har forskellige holdninger om sundhed, kost, motion og oplever forskellige barrierer og muligheder i forbindelse med etablering af sund livsstil samt forebyggelse af børneovervægt. Hovedparten af forældrene har en klar holdning om, at skolen som felt har stor indvirkning på barnets sundhed og rammerne på skolerne kan påvirke barnets tilgang til kost, motion og viden om sundhed. De fundne litteraturstudier påpeger, at den mest effektive tilgang til forebyggelse af børneovervægt er tidlig indgriben og adfærdsændring både hos forældre og børn.

Konklusion: Resultater viser, at forekomsten af overvægt blandt danske børn ikke er ligelig fordelt i samfundet og derfor er behovet for at reducere børneovervægt især nødvendigt blandt risikogruppen, herunder indskolingsbørn, da der ses en stigning i social ulighed i børneovervægt. For at få en positiv effekt af indsatserne indenfor børneovervægt, er inddragelse af elementer ”fokus”, ”tidlig indsats”, ”skolen som arena”, ”undervisning indenfor kost og motion”, ”forældreinddragelse”, ”opfølgning” og ”evaluering” vigtigt.

Stikord: indskoling, tidlig indsats, Body Mass Index, Pierre Bourdieu, forebyggelse, børneovervægt
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider141
ID: 213400336