Fem finländare i Danmark: en sociolgisk undersökning om inomnordisk migration

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Sofia Berg
4. semester, Sociologi (cand.scient.soc), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denna speciale handlar om inomnordisk migration och specifikt om migration från Finland till Danmark. Med hjälp av biografisk narrativ metod ställs frågan vilka strategier finländare i Danmark använder sig av för att handskas med de nya förutsättningarna i livet de ställts inför i och med flytten. Fem informanter bosatta i Jylland har intervjuats. De har berättat om sina liv innan, under och efter flytten till Danmark. Genom att tolka hur de berättar om mötet med danskar och det danska samhället har tre livsbanor (trajectory) identifierats. Livsbanorna, som skall ses som idealtyper, är repatriering, remigering och integrering. Med ett abduktivt resonemang har livsberättelserna teoretiserats med hjälp av koncepten; identifiering, självpresentation och kapitalformer. Därutöver används även ackulturationsbegreppet för att sammanställa livsberättelserna och finna mönster och olikheter i dem. Slutsatsen är att trots det utarbetade nordiska samarbetet så upplevs, på en individnivå, vissa problem att integrera och leva i den danska kontexten. Informanterna som kommit som efterkommande tampas i hög grad med frågor som hemlängtan och saknad av starka lokala sociala nätverk. De som är ensamkommande har i regel lättare att integrera och gripa livschanser.
SprogSvensk
Udgivelsesdato9 feb. 2012
Antal sider186
ID: 60870258