• Mai-Britt Luna Linneberg
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Diabetes 2 er et voksende problem i Danmark grundet en tendens, hvor danskerne bliver overvægtige og mere inaktive. Denne livsstil betyder, at flere tillægger sig livsstilssygdomme og får følger af disse. Udviklingen er med til at øge sundhedsvæsenets udgifter, og derfor har der de senere år været fokus på patientcentrering, hvor borgeren selv hjælper til i forebyggelsen af egne sygdomme. Som hjælp til de ovenstående faktorer er telerehabilitering (TR) noget af det, der de senere år har været afprøvet hos forskellige grupper med kroniske sygdomme. En af de kommuner, der ønsker at afprøve TR med sine borgere med diabetes, er Skive Kommune, hvor det lokale sundhedscenter i samarbejde med specialets forfatter har udført et pilotstudie med TR.
Metode: I dette speciale er der blevet gjort brug af metoden triangulering, hvor dataindsamlingen bestod af to fokusgruppeinterview, demografisk oplysningsskema, vægt og livvidde samt data fra en app med borgerens aktivitetslogbog. Til bearbejdning af data er Kvales analyseteori anvendt, ligesom den teoretiske referenceramme består af self-determination theory.
Fund: Analysens fund og diskussion peger i en positiv retning, hvor informanterne fremkom med konkrete ideer til fremtidig brug. Derudover fandt nogle af informanterne TR som værende en god ide, hvis ikke der var mulighed for at følge et almindeligt rehabiliteringshold. Derudover forekom der også nogle udfordringer: Nogle af informanterne fandt den afgivne information mangelfuld og de forskellige apps svære at navigere i, ligesom den sociale del fyldte meget for informanterne. Derudover forekom der tekniske udfordringer såsom dataopdateringer. I de kliniske data forekom der ikke en signifikant forskel på de to grupper.
Konklusion: Pilotforsøget på Sundhedscenter Skive har bidraget til en dybdegående forståelse af, hvilke områder der skal forbedres i forhold til brugen af TR-interventionen til diabetesborgere i fremtidige forsøg. Indsatsområderne er de, som er nævnt i ovenstående under fund. Forsøget indikerer en positiv holdning generelt til TR samt en lille ændring i vægt og livvidde, dog ikke signifikante i forhold til de borgere, der ikke fik tilbudt TR.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2017
Antal sider61
Ekstern samarbejdspartnerChristian Neubert
Ergoterapeut Else Albrechtsen ELAL@skivekommune.dk <ELAL@skivekommune.dk>;
Anden
ID: 246705512