EU-vandrammedirektiv

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Henrik Præst
  • Jesper Jørgensen
  • Johnni Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport fokuserer på, om virkemidlerne i det danske plan- og reguleringssystem er tils trækkelige til at opfylde EU-vandrammedirektivets forpligtelser. Problemstillingen går på, om det danske plan- og reguleringssystem besidder den tilstrækkelige retlige ramme til at opfylde vandrammedirektivets forpligtelser med hensyn til fysisk og kemisk påvirkning af vandforekomster. I forhold til kemisk påvirkning er fokus på diffuse forureningskilder, herunder primært udledning af næsringsstoffer og pesticider fra landbrugsarealer. I analysen af vandrammedirektivet konkluderes det, at direktivet overordnet forpligter de danske virkemidler til at udgøre en præcis retlig ramme, således at direktivets målsætninger ikke bringes i fare. Mere konkret stiller direktivet krav om, at de danske lovregler ikke må administreres via skønsbeføjelser, men at myndighederne skal forpligtes til at administrere i overensstemmelse med direktivet. Derudover forpligter det Danmark ti lat have virkemidler, der kan forebygge alle forringelser af vandforekomsters tilstand samt virkemidler, der kan forbedre vandforekomsters tilstand hen imod "god tilstand" i 2015. I analysen af de danske virkemidlers tilstrækkelighed konkluderes det, at det overordnede danske planlægningsgrundlag synes tilstrækkeligt, idet myndighederne med miljømålsloven forpligtes til at administrere i overensstemmelse med retningslinier opstillet i en vandplan. Desuden konkluderes det, at den danske sektorlovgivning indeholder en række "huller", bla. i form af bagatelgrænser, som betyder, at vandforekomster kan forrnges uden at den forringende aktivitet er ulovlig efter dansk lovgivning. Det konkluderes endvidere, at det danske system med indsatsplanlægningen og dens medfølgende virkemidler er tilstrækkeligt ift. forbedring af grundvandsforekomster, men at der mangler tilsvarende virkemidler for overfladevand. Der foreligger således ikke de tilstrækkelige virkemidler, hvormed myndighederne kan gribe ind i eksisterende arealanvendelse for at forbedre tilstanden i overfladevand.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider206
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141199