• Sune Waagner Hansen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport er resultatet af et projektarbejde på landinspektørstudiets 10. semester. Rapporten behandler problemstillinger der er op-stået i forbindelse med ændringerne i Tinglys-ningsloven, hvor der stilles nye krav til tinglysning mht. geografisk stedfæstelse af nye servitutter og eksisterende servitutter. Fokus for projektet har ligget på hvorvidt disse ændringer har indflydelse på landinspektørens daglige arbejde samt i hvilket omfang. Projektet er blevet gennemført som et studie af eksisterende litteratur og procedurer på det landin-spektørfaglige område indenfor problemfeltet. Litteraturstudiet gennemføres for at opbygge bag-grundsviden og belyse områder, der vil være inte-ressante at bearbejde yderligere i et casestudie. Casestudiet gennemføres på baggrund af et inter-view med LE 34 Århus samt krav til flowet, for behandlingen af nye og eksisterende servitutter, fra udbudsmaterialet til SFDB. Rapporten giver samlet set en forståelse for hvor-ledes udviklingen inden for e-Tinglysning er for-løbet de seneste år, samt hvorledes eksperter in-denfor det landinspektørfaglige område har betrag-tet denne udvikling. I besvarelsen af problemstillingen samles der op på rapportens argumenter og det konkluderes hvordan og i hvilket omfang udviklingen vil påvirke frem-tidens landinspektørvirke i udstykningssager.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider95
Udgivende institutionAAU
ID: 14447787