• Anna Camilla Ottesen
  • Rikke Larsen
  • Stine Nørgaard Plougmann
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume

Baggrund: Kvinder med tidligere Graviditetsbetinget Diabetes Mellitus (GDM) er i øget risiko for at udvikle Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). Det anbefales, at denne gruppe af kvinder deltager i screening hos praktiserende læge, samt foretager livsstilsændringer mhp. at udsætte eller undgå udvikling af T2DM. Det er dog kun få kvinder som deltager i screeninger og livsstilsinterventioner hvilket bl.a. kan skyldes, at kvinderne oplever manglende sammenhæng og sundhedsprofessionel støtte i overgangen mellem sekundær og primær sektor. En årsag hertil findes i den manglende sammenhæng mellem kvindernes forløb med GDM og det rutinemæssige svangreomsorgsforløb.

Formål: Specialets formål er, at bidrage med et forslag der kan medvirke til at forstærke den forebyggende indsats af T2DM, gennem en forbedring af patientforløbet for kvinder med tidligere GDM.

Metode: Specialet tager afsæt i en hermeneutisk tilgang, hvor problemformuleringen søges besvaret ud fra et litteraturstudie og kvalitative interviews. Litteraturstudiet søger viden omkring hvilke tiltag der er effektive til at sikre sammenhængende patientforløb mhp. at forstærke indsatsen for at forebygge T2DM hos kvinder med tidligere GDM. Dette har til formål at afdække evidensen indenfor feltet. Gennem kvalitative interviews med eksisterende sundhedsprofessionelle i kvindernes rutinemæssige svangreomsorgsforløb søges der gennem deres oplevelser svar på, hvilke faktorer de oplever har betydning for kvindernes manglende oplevelse af sammenhæng, samt hvordan de oplever at dette kan forbedres.

Resultat: Af litteraturstudiet og den kvalitative undersøgelse fremkommer det, at tværsektorielt deling af information mellem sektorer, en sundhedsprofessionel relation i overgangen mellem sektorer, samt et koordineret og tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer er centrale elementer for at skabe et sammenhængende patientforløb, hvilket skal medtænkes som et led i at forstærke den forebyggende indsats af T2DM.

Konklusion: Det kan hermed konkluderes at en forandring af patientforløbet for kvinder med tidligere GDM, som et led i at forstærke indsatsen for forebyggelse af T2DM kan tage afsæt i følgende punkter: Etablering af tværfaglige samarbejdsaftaler og koordinationsgrupper mhp. en struktur, der tydeliggør mål, ansvar og behandlinger. Samarbejde mellem sundhedsprofessionelle i kvindernes postpartum forløb, der inddrager sundhedsplejersken og sygeplejersken i almen praksis mhp. en indsats, der tager højde for kvindens ønsker, behov og muligheder, samt sikrer at kvinden tilknyttes en mere langsigtet relation til sygeplejersken. Forbedret informationsdeling mellem sektorer og sundhedsprofessionelle, enten gennem en ændring i de elektroniske patientjournaler, eller gennem en forbedring af det eksisterende system til vidensdeling mellem sundhedsprofessionelle og sektorer.
Det findes dog at der bør udføres mere forskning indenfor området hvor der er mulighed for at teste de fremsatte forandringsforslag i en mindre målestok, f.eks. i en mindre kommune for at se om der er grundlag for implementering i en større skala.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2018
Antal sider234
ID: 280494616