• Niels Rohde Brandes Andreassen
  • Rasmus Hornemann
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Ledelse og styring af multi-projekt organisationer og videndeling ved videnledelse, er nogle af de udfordringer som nutiden danske entreprenørvirksomheder kæmper med i hverdagen. Dette speciale omhandler derfor forslag og løsninger til hvorledes entreprenørvirksomhederne kan effektivisere deres produktion ved en mere kvalitativ ressourcestyring af projektorganisationerne, samt en mere effektiv videnledelse af organisationens videnskompetencer.

I størstedelen af de danske entreprenørvirksomheder er ledelsessystemerne til at ressourcestyre, altså bemande projekterne med de rigtige funktionærer, med de rigtige kompetencer og på det rigtige tidspunkt, på nuværende tidspunkt ineffektive. Virksomhedernes ledere over-committer organisationens kapacitet ved at tage flere projekter ind, end der er kapacitet til at håndtere. Dette understøttes af den videnskabelige artikel ”The ressource allocation syndrome” samt en spørgeskemaundersøgelse i blandt ledere i entreprenørvirksomheder, som projektgruppen har udført i forbindelse med dette speciale. Som et resultat af at der accepteres flere projekter end der er ressourcer til, underbemandes de enkelte projekter og hvert projekt må kæmpe om de få tilgængelige ressourcer der er i organisationen. Problemerne i at ressourcestyre i en multi-projekt organisation er dog mangfoldige og i dette speciale er det forsøgt og belyse, samt løse disse problemer.

Videndeling ved videnledelse er endnu et område som mange danske entreprenørvirksomheder kæmper med i den daglige ledelse af virksomhedens forretning. Ofte begrænses brug af videnledelse og deraf videndeling til kun at omfatte digitale databaser der kun i ringe grad opfylder sit formål. Entreprenørvirksomhederne er derfor meget udfordret når det handler om at få viden til at flyde frit i organisationen. Dette gælder specielt i mellem basisorganisationen og de enkelte projektorganisationer, som er to fysisk adskilte grupper. Denne organisationsstruktur der opdeler virksomhedernes medarbejdere i to overordnede grupper der sjældent mødes fysisk, har tilsyneladende væsentlig indflydelse på videndelingens succes. Ydermere har virksomhederne svært ved at opsamle den viden der generes ude i projektorganisationer af de enkelte medarbejdere og få den lagret og formidlet ud til den øvrige organisation, både basis- og projektorganisationen. Dette bevirker at andre medarbejdere vil gentage de samme fejl som der tidligere er begået andre steder i organisationen og som følge deraf, vil udgifterne til fejl-korrigering stige. Problemerne i videnledelse er ligeledes mangfoldige som for ressourcestyring i multi-projekt organisationer og derfor er det ligeledes forsøgt og belyse, samt løse de problemer indenfor dette område.

Løsning
Som en løsning til entreprenørvirksomhedernes interne udfordringer indenfor ledelse og styring af multi-projektorganisationer, samt videndeling ved videnledelse, gennemgås i dette speciale hvorledes et Project Management Office kan udformes og implementeres i organisationen. Denne enhed kan blandt andet hjælpe ledelsen i at implementere og styre organisationens projekt metodologi og derved sikre en ensartethed i den måde som alle projektorganisationerne styres på. Dette gælder både indenfor ressourcestyring og videnledelse. Ydermere er det fundet relevant og gennemgå hvorledes en entreprenørvirksomhed kan opretholde den mest optimale organisering samt virksomhedskultur med henblik på en effektiv ledelse og styring af virksomheden. I forlængelse af den optimale organisering for virksomheden, har det været en mulighed og implementere projekt-teams som selvstændige enheder der opererer på tværs af organisation, altså et team der både har medlemmer fra basisorganisationen og projektorganisationen. Dette team vil i fællesskab gennemløbe den proces som en entreprenørvirksomheds produktionsapparat består af. Herved vil flere grænseflader internt i virksomheden kunne minimeres og med bedre service overfor kunden til følge.
Specialet er afsluttet med en konklusion som opsummerer løsningerne til de enkelte problemstillinger og svarer på problemformuleringens spørgsmål.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2012
Antal sider128
ID: 63482066