• Pernille Lorange Juul
  • Louise Malou Hardø Overby
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I specialet ser vi nærmere på, hvilken betydning peer-støtte har for oplevelsen af anerkendelse og empowerment processen for psykisk sårbare brugere på Netværkstedet Thorvaldsen (herefter NT).

Vi har opnået førstehånds viden fra interviews af fem brugere og ved observation af andre brugere ved deltagelse i aktiviteter i NT. Derudover har vi interviewet de to semiprofessionelle, der er deltidsansat i NT til at sikre det administrative og aktivitetsmæssige på stedet. Det er vigtigt for NT at der ikke er fagprofessionelle, der udstikker retningen og møder brugerne med en ”betalt form for venlighed” som en af brugerne betegner det i empiriindsamlingen.

Den teoretiske ramme for dette speciale er den kritiske teori og Axel Honneths anerkendelses- begreb kombineret med empowerment begrebet særligt anvendt i Paolo Freires termer. Det sociale arbejde er belyst gennem Søren Juul og Peter Høilunds ”Udkast til en normativ teori for socialt arbejde” og ”Anderkendelse og dømmekraft”.
Undersøgelsesdesignet er kvalitative interviews og observations studier, hvor brugerne af NT har været omdrejningspunktet for vores empiri og efterfølgende analyse.
Vores fund viser at, det har haft stor betydning for informanternes empowerment proces og videre liv at blive mødt med anerkendelse og have mulighed for møde andre med lignende erfaringer i et uformelt miljø og derigennem styrkes. For brugerne er giver det at kunne komme i NT i sig selv en oplevelse af anerkendelse og tryghed og skaber ligeledes en forpligtelse hos brugerne. For informanterne er det at blive mødt og hørt på lige vilkår en del af at opleve sig empowered og anerkendt. Dette medfører at mange af brugerne i NT får styrke til at arbejde for psykisk sårbares muligheder i samfundet samt fungerer som uformelle peer-støtter for hinanden.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2017
Antal sider113
ID: 261034344