• Even Falk Magnussen
  • Anders Henrik Bendsen
  • Jens Høyrup
Dette Master i IKT og Læring Masterprojekt beskæftiger sig med de vanskeligheder som ord-blinde og andre typer af læse-stavesvage møder i danske overbygnings- og ungdomsuddannel-ser. Dvs. på en efterskole for ordblinde (8-10. kl.) og en Erhvervsskole på HTX. De centrale forsknings- og udviklingsspørgsmål har her fokus på, hvordan elever som disse kan få mere motivation, vha. en såkaldt digital læringsarkitektur eller DLA. Den kombinerer iPads og andre håndholdte, bærbare enheder, platforme og eksterne servertjenester, i hvad der i bedste fald kan blive en sammenhængende struktur, der knytter elever, lærere, didaktik og teknologi tæt sammen til gavn for de lærende.

Projektet benytter sig af en fænomenologisk og hermeneutisk tilgangsvinkel såvel som af en socialkonstruktivistisk tilgang, samt en vifte af læringsteorier og metoder. For at kunne udføre undersøgelser på de relevante områder, benytter specialet sig af metoder som Design-based Research, brugerdrevet innovation og fokusgruppeinterview med brug af rekvisitter og værk-stedsøvelser. En tretrinsproces tages i brug, hvor der anvendes kvantitative elevspørgeskema-er, fokusgruppeinterview og semistrukturerede kvalitative interview.

Resultaterne af undersøgelserne peger på, at en sådan digital læringsarkitektur faktisk kan sættes i værk, og en første afprøvningsmodel bliver derefter visualiseret og skitseret i flere de-taljer. For at kunne virke vil den kræve mange forenede kræfter og didaktiske tiltag af lærerne og ledelsen, og meget kollaboration eleverne imellem. Nye måder at bruge iPads på beskrives også her. Til slut overvejes kort validitet og reliabilitet i specialets resultater.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider114
ID: 77194489