• Johnni Sørensen
4. semester, Jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
”En analyse af implementeringen af EU’s habitatdirektiv i den danske lovgivningsramme i lyset af Aalborg Kommunes hensyntagende til Natura 2000 områder i kommune- og lokalplanlægningen”

Udviklingen i de seneste årtier i henhold til reguleringen af naturbeskyttelsesområdet i EU har medført store udfordringer for de enkelte medlemslande. De nye udfordringer kræver, at medlemslandene skal bidrage til beskyttelsen af den europæiske naturarv ved udpegning af Natura 2000 områder. Som følge af denne udvikling er naturbeskyttelsesområdet blevet en kompleks størrelse i EU.

Det har betydet, at Danmark i flere tilfælde har været på kollisionskurs med EU, fordi kravene efter habitatdirektivet ikke er blevet efterlevet korrekt. Danmark har efterfølgende indført stramninger på området, og udarbejdet vejledninger til forståelse af den danske implementering af habitatdirektivet.

Specialets fokus har været, at vurdere implementering af habitatdirektivet i den danske lovgivningsramme. Dette er kommet til udtryk ved at analysere Aalborg Kommunes kommune-, handle-og lokalplaner, idet EU’s krav i sidste ende skal afspejles i den fysiske planlægning. Derudover er de forvaltningsmæssige bestemmelser blevet inddraget i forbindelse med kommunal miljøforvaltning i specialet.

I specialet er det juridiske beslutningsgrundlag ligeledes blevet behandlet, idet kommunerne skal tilegne sig faglig indsigt, før de træffer en afgørelse i forhold til Natura 2000 områderne.

Specialet viser, at den ”lange” lovgivningsproces fra EU, gennem nationallovgivning og i sidste ende udmøntningen af kommune-, handle- og lokalplaner medfører en udvanding af bestemmelserne.

Det fremgår tydeligt af specialets analyse, at kommunerne generelt mangler ”know how” for at træffe en korrekt afgørelse, når de tager stilling til konkrete projekter og planers indvirkning på et Natura 2000 område.

I relation til Aalborg Kommune viser analysen, at især lokalplanerne på ingen måder afspejler kravene og intentioner fra EU’s side, da kun 1 lokalplan var tilstrækkelig. Derfor er der en risiko for at allerede eksisterende og fremtidige lokalplaner vil stride mod habitatdirektivet.

SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2016
Antal sider66
ID: 225093307