• Lars Domino
  • Lars Frank Larsen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion:
I forlængelse af sammenlægningen af hospitaler til større enheder i regionerne i Danmark, implementeres elektroniske oversigtstavler, med det formål at effektivisere patientflowet igennem sygehusvæsenet. Elektroniske oversigtstavler skal understøtte patientoverblik, kommunikation og koordinering. Dette fokus har baggrund i begrænsning af ressourcespild, lav produktivitet, samt reduktion af ventetid for patienter og personale. Projektet har til formål at undersøge forståelsen af elektroniske oversigtstavler, som arbejdsskab i klinisk praksis, ud fra et brugerperspektiv.
Metode:
Projektet tillægges en fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgangsvinkel i dataindsamlingen og databearbejdningen, hvor empiri indsamles via semistrukturerede interviews. Kvalitativ empiri bearbejdes ved Editing analysis style.
Resultater:
Elektroniske oversigtstavler opfattes som overbliksskabende.
Brugere af oversigtstavlerne mangler den fornødne forståelse for formålet med implementeringen og anvendelsen heraf. Anvendelsen varierer mellem afdelinger og personale.
For at understøtte et effektivt patientflow skal elektroniske oversigtstavler hente og vise tidstro patientinformationer, fra sygehuses IKT-systemer. Der er på nuværende tidspunkt ikke forbindelse mellem elektroniske oversigtstavler og IKT- systemer, hvorfor personalet manuelt skal indskrive patientinformationer. Der er en manglende kontinuerlig opdatering af elektroniske oversigtstavler.
Konklusion:
Implementeringen af elektroniske oversigtstavler, har ikke nødvendigvis medført en effektivisering af patientflow på sygehuse, da disse anvendes på et forståelsesgrundlag, som ikke er i overensstemmelse med formålet med implementeringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider70
ID: 234534434