• Karen Heilmann
  • Charlotte Engvad Jensen
Resume
Indledning
For at imødekomme de stadig stigende krav til sundhedsvæsenet om effektivisering og kvalitetssikring, introduceres i stadig stigende grad overvågning af udstyr og personale.
I relation til personovervågning eksisterer en potentiel konflikt med privatlivets fred, da overvågningen har formodede personlige implikationer, for de personer som overvåges.
Projektet har til formål at afdække sundhedsprofessionelles individuelle grænse for overskridelse af ’privatlivets fred’ (privacy), samt at afdække/synliggøre faktorer, der kan have indflydelse på denne. Desuden undersøges om implementeringsstrategiens transparens influerer på sundhedsprofessionelles grænser for overskridelse af privacy.

Materiale og metode
Ovenstående undersøges igennem et successivt forløb af ekspertinterview og work-shoparbejde, hvor der opsættes en kontekst, indenfor hvilken en gruppe sundheds- professionelles grænser i forhold til overvågning undersøges. Workshopfund bearbejdes og analyseres udfra Paul Dourish teori om kontekst, samt Anne Adams model for privacy.

Fund
I undersøgelsen er fundet, at konteksten hvori overvågningen foregår, har indflydelse på, hvordan overskridelsen af privacy vægtes individuelt. Ved at ændre kontekst, ændres brugernes opfattelse af privacy.
Der ses at ’information reciever ’ (jvf Adams) er den faktor, der vægtes højest i forhold til overskridelse af privacy. Brugerne føler størst overskridelse af deres grænse for privacy, når resultatet af overvågningen bruges til at ramme dem på deres personlighed. Denne faktor er ifølge Adams model afhængig af tillidsforholdet mellem den overvågede og modtageren af informationen. Heri ligger, at tillid er det vigtigste aspekt i den kontekst, hvori overvågningen foregår.
Derimod viste undersøgelsen ingen forskel i brugernes bedømmelse af overskridelse af privacy, i de to workshops, hvor forskellige implementeringsstrategier præsenteredes.

Konklusion
Det konkluderes at de sundhedsprofessionelles grænse for overskridelse af privacy påvirkes af den kontekst, hvori overvågningen foregår. Undersøgelsen viser, at tillid har en væsentlig betydning når de sundhedsprofessionelle vægter overskridelsen af privacy. Det er tillid til at informationen ikke anvendes til angreb på deres personlighed
– i overensstemmelse med Anne Adams privacy model.
Undersøgelsen viste ingen sammenhæng mellem implementeringstrategiens transparens og brugernes følelse af overskridelse af privacy.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jun. 2014
Antal sider84
ID: 198585681