• Helle Johannessen
  • Christian Neubert
Dette projekt er en kvalitets vurdering af de tilgængelige informationer i e-journalen. Informationernes kvalitet vurderes af klinikere og projektet søger at besvare spørgsmålet om hvorvidt informationskvaliteten er af en sådan karakter at de kan indfri de politisk opstillede forventede gevinster ved deling af data gennem brugen af e-journalen.
Problemformuleringen besvares på baggrund af egen ud-viklet model til vurdering af sundhedsinformatiske syste-mer samt analyse af semistrukturerede interviews. Den egen udviklede model bygger i vid udstrækning på D&M IS succes model, men er tilpasset den sundhedsinformatiske kontekst.
Resultaterne viser af de forventede gevinster indfries selv om kvaliteten af de tilgængelige data ikke opfylder de kriterier vi som forskere har opstillet. Brugerne på akut medicinsk afdeling på regionshospitalet Horsens oplever at de tilgængelige informationer i e-journalen har en nytte værdi i diagnosticeringen, behandlingen og plejen af patienter. Dette resultat ville måske være knapt så positivt hvis undersøgelsen var foretaget på en somatisk afdeling, idet informations behovet forventes at være anderledes på en akut medicinsk afdeling.
Selv om de forventede gevinster i denne kontekst indfries er det nødvendigt at opstille specifikke kriterier for hvad kvalitet er og hvordan dette skal måles. Derudover bør der udvikles metoder til at evaluere dette.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 maj 2012
Antal sider117
ID: 62853373