• Daniel Knudsen
  • Kajan Variyeswaran
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale har til formål at
undersøge effekten af hastighedsdæmpende
foranstaltninger i mindre byer. I Danmark
findes der 14 forskellige hastighedsdæmpende
foranstaltninger, som kan anvendes
til at sænke hastigheden i og udenfor byerne.
I denne rapport tages der udgangspunkt i 13
gennemfartsbyer og en enkelt strækning i
Skørping med forsætninger, hvor der findes
datamateriale for før og efter etableringen.
I problemanalysen beskrives konsekvenserne
af hastighedsovertrædelserne. Der
fokuseres på hvilke løsningsstrategier der
anvendes til at sænke hastigheden, og
hvorledes de trafikale forhold kan forbedres
for de mindre byer. Derudover beskrives
potens-modellen, som senere benyttes til
uheldsberegninger for de valgte byer.
I metodeafsnittet beskrives datamaterialet
der anvendes i undersøgelsen, og hvordan
bearbejdning af disse er foregået. Yderligere
vil der i dette afsnit beskrives hvordan
hastighedsprofiler kan opstilles ved brug af
GPS-registreringer.
I den sidste del af rapporten præsenteres
resultaterne for de forskellige gennemfartsbyer.
Resultaterne som præsenteres
er middelhastigheden, 85 % fraktilet og
risikoen for uheld på gennemfartsstrækningerne.
Derudover er der fokus på enkelte
hastighedsdæmpende foranstaltninger, med
det formål at effektevaluere disse.
Afslutningsvis konkluderes der på projektet,
og hvilke hastighedsdæmpende foranstaltninger
der virker efter hensigten, og hvorfor
disse er mere effektive end de andre
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2014
Antal sider119

Billeder

kandidatforside2014_7.pdf
ID: 198681965