Dimensionering af forsinkelsesbassin i naturfølsomt område i Aalestrup

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Rikke Birkemose
  • Johan Hybertz Lassen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt tager udgangspunkt i en problemstilling fra Aalestrup, hvor der i forbindelse med separatkloakering af byen skal anlægges et forsinkelsesbassin til overfladevandet. Grundet topografien i området skal bassinet placeres i et naturbeskyttet område ned mod Simested Å. Naturbeskyttelsen medfører, at der ikke er plads til at anlægge et bassin med tilstrækkelig volumen.

COWI A/S har lagt op til at der anlægges et bassin med et volumen på ca. 1/3 af det foreskrevne. Ved kraftige regnhændelser vil der ske overløb fra bassinet, hvilket medfører en overrisling af det omkringliggende engområde. Denne overrisling vurderes at medføre et fugtigere klima for plantelivet, hvilket resulterer i øget biodiversitet.

I dette projekt arbejdes videre med at optimere COWI A/S’ løsning. Ud fra en 2D hydrodynamisk overflademodel undersøges forskellige bassinudformninger med henblik på at finde en løsning, hvor en stor del af engområdet overrisles, samtidig med at en stor del af overløbsvandet infiltrerer i området. Den bedste mulighed i forhold til at optimere overrislingen vurderes at være, at overløbskanten placeres i det nordøstlige hjørne af bassinet samt at udjævne en grøft øst for bassinet.

Overfladevandets indhold af tungmetaller og næringssalte undersøges, og der konkluderes at bassinet bør have så god en stoftilbageholdelsesevne som muligt. Stoftilbageholdelsesevnen for den valgte bassinudformning undersøges for suspenderet stof med en partikeltransportmodel. Her findes frem til, at bassinet har en tilbageholdelsesevne af SS på 100 % og at ind- og udløb bør placeres i den sydlige ende af bassinet. Resultatet kan dog muligvis være anderledes, hvis der anvendes en 3D model, og vindpåvirkningen medregnes. Dette blev fravalgt pga. tidsmangel.

For den udvalgte bassinudformning undersøges også, om overrislingen forårsager erosion. Modelberegningen viser, at der kun er meget begrænsede problemer med erosion.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2012
Antal sider88
ID: 63615258