• Helle Bering
  • Henriette Damgaard
  • Peer Møller Hansen
Indførelsen af den elektroniske ambulancejournal, amPHI, i Region Nordjylland er den første af sin art i Danmark. Hidtil er opsamling og videregivelse af patientrelaterede data i den præhospitale sektor foregået ved hjælp af papirsjournaler og mundtlige beskeder imellem det involverede personale. De projektansvarliges plan for amPHI har været, at systemet skulle fungere som et universelt arbejdsredskab i præhospitalsbehandlingen, og at amPHI’s grænseflade til sygehusets andre IT-systemer skulle ligge imellem Akutmodtagelsen og resten af sygehuset. Således skulle EPJ ikke være en del af de elektroniske arbejdsredskaber, man gjorde brug af i præhospitalsbehandlingen. Denne rapport gør brug af semistrukturerede forskningsinterviews og inddrager repræsentanter fra leverandør- og kunde- og bruger-siden. Sidstnævnte i form af brugere fra Falck og på hospitalet. Rapporten konstaterer at der i dele af præhospitalsbehandlingen stadig arbejdes med papirbaserede arbejdsgange og mundtlig videregivelse af informationer. Med udgangspunkt i forholdene på Aalborg Sygehus konstateres det i rapporten, at projektet er sluttet for fire år siden, og at det faktum at amPHI stadig ikke er i udbredt brug, er baseret på nogle politiske og taktiske beslutninger som de projektansvarlige har truffet med henblik på at kunne styre beslutningsprocessen i implementeringsprojektet uden indblanding fra interessenterne. Rapporten konstaterer ligeledes at der under implementeringsprojektets forløb ikke er blevet udarbejdet dokumentation i form af midtvejs- og slutevalueringer, ligesom der ved projektstart ikke blev udarbejdet kravspecifikationer. Dette på trods af at det er formuleret som en del af projektplanen. Denne projektplan er det eneste skriftlige projektdokumentation der foreligger. De projektansvarlige konstaterer at implementeringsprojektet er slut, og at systemet er i drift, samtidig med at de arbejder med planer for projektets videre forløb, med henblik på at få gjort amPHI til et universelt arbejdesredskab, som man hele tiden har haft planer om. Dette sender nogle tvetydige signaler om, hvor i projektet man egentlig befinder sig. Konklusionen på denne rapport er at amPHI stadig kan blive det universelle arbejdsredskab i præhospitalsbehandlingen, men det anbefales samtidig at man betragter den sidste del af arbejdet med at nå dette mål som en separat proces. Dette skal gøres for at starte på en frisk med henblik på at kunne opbygge et projektforløb der er baseret på de nuværende forhold i organisationen. Der er for mange løse tråde i forhold til den eksisterende projektplan på grund af de mål der ikke er nået og på grund af manglende dokumentation. Den eksisterende projektplan har desuden syv år på bagen, og afspejler generelt ikke forholdene som de ser ud i dag. I det nye projektforløb skal man ikke bare definere succeskriterierne, man skal også sikre sig at de opnås, eller at man ændrer målene efterhånden som der tegner sig et billede af de eksisterende mål ikke kan opnås. Det anbefales at der i det nye projektforløb tages gennemgående hensyn til de menneskelige og sociale aspekter af et implementeringsprojekt, da dette ikke vurderes at være sket indtil nu. Det anbefales desuden at man medinddrager diverse interessenter, både på bruger- og på beslutningstager-niveau.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider172
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14388105