• Mathilde Leth Lokjær Hansen
  • Michael Bruhn Stender
  • Carina Lund Sørensen
4. semester, Oplevelsesdesign (cand.it.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne specialeafhandling er udarbejdet med henblik på at skabe et oplevelsesdesign, der kan tilgodese integrationen af unge flygtninge i Aalborg. Målet med afhandlingen er, at skabe rammerne for at unge flygtninge og unge danskere kan motiveres til at skabe relationer. Denne problemstilling er analyseret ud fra en teoretisk rammesætning, hvorudfra integrationsbegrebet undersøges med fokus på den oplevelsesmæssige værdi.

Forståelse af unge flygtninges behov og bestemmelse af denne målgruppe blev foretaget på baggrund af et besøg på Tranum Asylcenter. Som supplement til at forstå integrationsprocessen blev interviews foretaget med henholdsvis Jobcenter Integration Aalborg og Dansk Flygtningehjælp.
Den dominerende forståelse af integrationsbegrebet er, at det er et samfundsmæssigt ansvar. I denne afhandling betragter vi integrationsbegrebet fra et perspektiv, hvor unge danskere fungerer som hovedaktører for skabe en succesfuld integration af unge flygtninge. For at opnå viden om unge danskere og unge flygtninges ønske om at skabe relationer, er interviews foretaget med ti unge danskere og tre unge flygtninge i aldersgruppen 18-24 år.
Den teoretiske rammesætning er udarbejdet på baggrund af litteratur, der er målrettet at opnå en forståelse for hvordan individet handler i verden, på baggrund af tillid og anerkendelse. Herunder er litteratur om oplevelsesteori og motivation inddraget for at skabe en forståelse for, hvordan individerne gennem gode oplevelser kan motiveres til at skabe relationer. Dertil er der skabt forståelse for integrationsbegrebet med afsæt i, hvorvidt det er en reel integration, der ønskes. På baggrund af den teoretiske rammesætning er begreberne symmetri og asymmetri udledt og anvendt til at opnå forståelse for relationen mellem unge flygtninge og unge danskere. Herudfra er teoretisk funderede designkriterier skabt.
Dernæst er designkriterier udledt ud fra analyse af det empiriske grundlag for at opnå indblik i reelle forventninger og ønsker til en integrationsproces.
Teoretiske og analytiske designkriterier sammenholdes for at udlede integrationsmæssige barrierer og muligheder, der sammen med udledte vært- og gæstbegreber danner belæg for udvikling af det endelige koncept.
Konceptet har form af et introforløb på en uddannelsesinstitution, hvorudfra de unge danskere og flygtninge skal interagere med hinanden, og derved finde et fælles sprog.

Ved at skabe et oplevelsesdesign der, gennem faste rammer, tvinger fysisk interaktion, kan unge flygtninge og unge danskere motiveres til at skabe sociale relationer og integration på mellemmenneskelige niveau.
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2017
Antal sider159
ID: 258174255