• Erik Dahl Thinggaard Leschly
  • Thomas Bork Kjelgaard
  • Anne Veiergang
I dette speciale ønsker vi at give et bidrag til debatten og forskningen vedr. PLF i den danske skole ved vægt på digitale teknologier og læreprocesser i teamsamarbejde. Vi mener, vores projekt kan bidrage med nye perspektiver og samtidig tager udgangspunkt i den aktuelle covid19 situation, hvor lærerne har været nødt til udelukkende at arbejde virtuelt.  
Vores problemformulering er følgende: 
Hvordan forstår og anvender lærere digitale teknologier som en del af deres teamsamarbejde, og hvordan kan man på baggrund heraf udvikle didaktiske designprincipper for hybride professionelle læringsfællesskaber? 
Der anvendes teori om professionelle læringsfællesskaber ud fra Thomas R.S. Albrechtsens forståelse i en dansk skolekontekst. Samtidig anvender vi Robert J. Marzanos (der er en af grundlæggerne af PLF) teori om kollaborative lærerteams til at nuancere lærernes samarbejde. Det kobler vi med Nancy Bayms teorier om teknologisk medierede forbindelser mellem mennesker og Linda Harasims teori om online collaborative learning (OCL) til at forstå og beskrive, hvordan digitale teknologier og funktionaliteter kan understøtte læring i lærernes hybride teamsamarbejde. Vores tilgang er aktionsforskning. I første del af vores projekt er vi således analyserende ud fra et socialkonstruktivistisk/hermeneutisk forståelsesrettet perspektiv. I anden del skifter vi til et pragmatisk og designorienteret perspektiv. Vores resultater peger på, at det særligt er online fildeling og chat/kommunikation, der er afgørende for kollaborative processer i et hybridt teamsamarbejde. Vi konkluderer, at ved at betragte teamsamarbejdet i en ny hybrid form, hvor digitale teknologier ikke kun understøtter teamsamarbejdet som et redskab, kan der skabes et hybridt læringsrum for teamet, hvor digitale og analoge processer understøtter hinanden og smelter sammen. Vores projekt munder ud i tre didaktiske designprincipper. Vores bidrag er dermed - via didaktisk design bestående af designprincipper at give skolerne rammer til at kunne igangsætte en fælles udviklingsproces hen mod hybride teamfællesskaber på baggrund af de betingelser, som analysen har givet os en forståelse for. 
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2020
Antal sider147
ID: 333921592