• Troels Lund
Formålet med dette speciale har været at udforske nyere former for organisering for menneske-ligt engagement. Flere eksempler på disse former er dukket op i løbet af de sidste 20 år, herun-der ”Holacracy”, ”Unboss”, og ”Teal organizations”. Hver for sig indeholder disse former værdi-fulde perspektiver angående organisering baseret på engagement og tillid. Sigtet med dette spe-ciale er at undersøge og definere fællestrækkene i de eksisterende former for organisering for menneskeligt engagement. Som en fællesbetegnelse for disse former for organisering anvendes i dette projekt betegnelsen ”organiserede fællesskaber”.
Udgangspunktet for udforskningen er en dokumentanalyse af fire udvalgte cases. Disse cases er “sociotechnical systems”, “sociocracy”, “Holacracy”, og “Teal oranizations”. For hver case er de konstituerende dokumenter blevet analyseret ved anvendelse af et framework udviklet til dette formål. Frameworket er bygget med et perspektiv på organisationer som komplekse systemer bestående af fem undersystemer: mennesker, opgaver, strukturer, processer, og teknologi. En konfiguration af disse fem undersystemer opstår som følge af den problemløsende proces orga-nisering er.
Casestudierne suppleredes med en række interviews af personer med erfaring inden for organi-serede fællesskaber og udlevelsen af disse i praksis. Tilsammen danner casestudierne og de empiriske studier grundlag for identificeringen af otte fundamentale karaktertræk ved organise-rede fællesskaber. Disse omfatter at organiserede fællesskaber baserer sig på et drivende formål, et helhedsorienteret verdensbillede, et forpligtende fællesskab, selv-ledelse, do’ocracy, formali-seret samarbejde, evolutionær udvikling, og radikal gennemsigtighed.
Sideløbende med udforskningen af hvad der kendetegner et organiseret fællesskab, er en under-søgelse af mulige årsager til fremkomsten af forskellige former for organiseret fællesskab blevet undersøgt gennem de samme metoder. Resultaterne indikerer, at vi ser netop disse former for organisering nu, fordi vores måde at tænke arbejde på har ændret sig, fordi selve arbejdet har forandret sig, fordi den måde vi udfører arbejdet på har forandret sig, og fordi disse forandrin-ger i det hele taget er sket, hvilket har bevirket at nutidige organisationer skal navigere i et kom-plekst miljø.
Afslutningsvis er den praktiske implementering af organiserede fællesskaber i etablerede orga-nisationer blevet undersøgt, men et begrænset grundlag gør det svært at drage konklusioner desangående. Desuden har undersøgelsen af den forventede effekt ved at implementere organi-serede fællesskaber vist, at det er sparsomt med viden om den reelle effekt, men at indikationer tyder på at organiserede fællesskaber er konkurrencedygtige ift. mere hierarkiske former for or-ganisering.
SprogEngelsk
Udgivelsesdatojun. 2020
ID: 333522226