Det fælles Medicinkort - Plads til forbedringer?

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Solveig Jensen
  • Henrik Bach Chad
Resumé
Baggrund:
I 1. års projektet ”Det fælles Medicinkort – En fantastisk idé?”, forsøgte vi at afdække årsagerne til det store antal utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelsen af FMK på Aalborg Universitetshospital. Udarbejdelsen af 1. års projektet og de svar dette gav, affødte en nysgerrighed, som vi ønskede at arbejde videre med, denne gang med fokus på implementeringsprocessen af FMK.

Problemformulering:

Hvilke årsager kan ligge til grund for at implementeringen af FMK har været problematisk, og hvordan kan denne viden anvendes i lignende implementeringsprojekter i fremtiden?

Metode:
Med udgangspunkt i dokumentanalyse af det foreliggende materiale omkring implementeringen af FMK på Aalborg Universitetshospital har vi anvendt Grounded Theory metoden til at afdække og finde svar på den første del af vores problemformulering. I besvarelsen af anden del af problemformuleringen har vi foretaget ”theoretical integration”, hvor fundene fra første del sammenlignes med kendt litteratur indenfor de områder, vi fandt i første del. Dette for herigennem at give anbefalinger til, hvordan lignende implementeringsprojekter kan gribes an i fremtiden.

Konklusion:
I gennemgangen af dokumenterne konstaterede vi, at der ligger flere forskellige årsager til grund for den problematiske implementering af FMK på Aalborg Universitetshospital. En årsag er bl.a. et stort antal af ansvarlige aktører, og mangel på en decideret styrende koalition, der styrer processen. Den manglende brugerinddragelse i forbindelse med implementeringsprocessen samt kulturen i organisationen er endvidere væsentlige årsager til problematikken.
I lignende implementeringsprojekter i fremtiden anbefaler vi, at man tidligt i forløbet får sammensat en stærk styrende koalition, indeholdende personer med de rette kvalifikationer til opgaven. Der skal endvidere være en væsentlig højere grad af brugerinddragelse i processen, og der kan med fordel foretages en kulturanalyse, for herigennem at få indblik i de kulturelle forskelle der hersker i organisationen. Ovenstående er faktorer, der kan være med til at mindske modstanden mod den forandring en implementeringsproces medfører i organisationen.
Vi anbefaler at tage udgangspunkt i organisationsteoretikeren John P. Kotters forandringsteori indeholdende en otte trins model for herigennem at sikre en succesrig implementeringsproces.

Perspektivering:
Implementeringsprocessen af FMK på Aalborg Universitetshospital kan af gode grunde ikke laves om, men hvad kan gøres i igangværende projekter for at få succes? To metoder, der i øjeblikket arbejdes med i praksis for at forbedre arbejdsgange, er ”Model for Improvement” og LEAN tankegangen, hvilket vi tænker kan være anvendelige.
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2014
Antal sider90
ID: 198634307