• Elisabeth Bach Kofoed Gummesen
4. semester, Musikterapi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Kommunikation er en relation til et andet menneske, her bruges sproget til at kommunikere med. Hvis sproget er beskadiget på grund af fx afasi, skal der alternative strategier til for at kommunikere. Her kan nævnes nonverbal kommunikation, som kan defineres som værende en kommunikationsform uden brug af ord. Ved brug af musik i en musikterapeutisk setting kan der opbygges en strategi til at kunne kommunikere . Musik og sprog har begge syntaktisk betydning og semantisk mening.

Gennem et musikterapeutisk arbejde har jeg udforsket kommunikative processer hos en mand med moderat demens og afasi. Derfor er dette speciale en undersøgelse af, hvordan den musikterapeutiske teknik ekstemporering kan medvirke til en kommunikativ proces hos en mand med moderat demens og afasi. Dette er forudsætningen for problemformuleringen, som er som følger:

Kan brugen af ekstemporering i musikterapi fungere som facilitator for kommunikative processer hos en mand med moderat demens? Og i så tilfælde hvordan?
• Hvordan kan begrebet ekstemporering, ud fra Tony Wigrams definition, forstås i forbindelse med en personcentreret tilgang til demens?
• Hvordan kan kommunikative processer beskrives i det undersøgte musikterapiforløb? Hvilke parametre optræder, når der er tale om kommunikative processer?

For at besvare mine spørgsmål har jeg i et kvalitativt casestudie gjort brug af 5 trin i en mikroanalyseproces til at analysere videomateriale fra et musikterapiforløb.

Specialet er inddelt i fem dele, hvoraf DEL I er en præsentation og indkredsning af emnet. Heri vil specialets problemformulering blive præsenteret, såvel som informationer om undersøgerens menneskesyn, behandlingssyn med videre. DEL II indeholder en teorigennemgang, og vil blive brugt til at kunne svare teoretisk på problemformuleringen. DEL III indeholder metodologien for analysen, hvori det videnskabsteoretiske ståsted vil blive uddybet og præsenteret. DEL IV indeholder analysen og dets fund, som til sidst vil blive diskuteret i DEL V af dette speciale.

Ved brugen af ekstemporering kunne jeg opnå en musikalsk dialog med Knud, hvor jeg havde mulighed for ved hjælp af positivt personarbejde/psykodynamiske interaktioner at dække hans psykosociale behov. På baggrund af det kvalitative casestudie kan jeg i dette speciale konkludere, at brugen af teknikkerne turtagning, turgivning og ekstemporering er fundamentet i en kommunikativ proces hos en mand med moderat demens og afasi.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2014
Antal sider72
ID: 198349630