• Nikolaj Krabbe Jepsen
  • Lise Bolander Malvang
  • Mads Clausen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion
Underernæring blandt ældre borgere er et omfattende sundhedsproblem nationalt og internationalt. Konsekvenserne for den ældre borgers sundhed indbefatter bl.a. hyppigere og længere hospitalsindlæggelser, nedsat funktionsniveau og øget sygelighed. Årsagerne til udvikling af underernæring er komplekse, og tilstanden kan være en udfordring at dokumentere rettidigt for sundhedsprofessionelle i primær sektor, da det kræver hyppige og systematiske observationer. Hertil kan patientindberettede data få en betydning i opsporingen. Således ønskes det undersøgt om et informationssystem til borgerindberettede data kan understøtte en rettidig dokumentation af en underernæringstilstand i primær sektor.
Metode
Design Science Research anvendes som metodisk ramme for specialet, hvor det overordnede formål er at udarbejde et high fidelity prototype design af et informationssystem, hvor borgerindberettet data, der kan tilgås af kommunale hjemmesygeplejersker, bidrager til en tidlig opsporing af underernæring. En low fidelity papirprototype af informationssystemet indeholdende spørgsmål og svarmuligheder baseret på systematisk fremsøgt litteratur om tidlige indikatorer på underernæring blev feasibility testet over fem dage hos otte ældre borgere. Indikatorerne blev ligeledes feasibility testet hos fire kommunale hjemmesygeplejersker, der gennem en open card sorting evaluerede indikatorerne, og hvordan det borgerindberettede data skulle repræsenteres og prioriteres. Fundene fra feasibility testene blev anvendt til at designe en high fidelity prototype.
Diskussion
Informationssystemet har flere aktørgrupper med hver deres forståelse og anvendelse af teknologien. Gennem den problemløsende proces i Design Science Research opnås forståelse af informationssystemets betydning for de enkelte aktørgrupper. Forskellene mellem aktørgruppernes perspektiv på teknologien kom til udtryk i feasibility testene, hvor de ældre borgere oplevede informationssystemet som et kommunikationsværktøj til hjemmesygeplejen. Modsat oplevede de kommunale hjemmesygeplejersker informationssystemet som et arbejdsværktøj, der potentielt giver mulighed for at tilgå rettidige oplysninger om borgerens ernæringstilstand. Her er således identificeret forskellige syn på informationssystemets anvendelighed, hvor de problematikker aktørgrupperne italesætter får indflydelse på den iterative udviklingsproces. De cykliske processer i DSR bidrager dermed til den videre designproces af informationssystemet fra low fidelity prototype design til high fidelity prototype design.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider70
ID: 280511802